چگونگی مواجهه علمای شیعه با حاکمان با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)

4.2. ادله ی ممنوعیت همکاری با حکام جور.. 19

5.2. موارد جواز همکاری با حاکمان.. 24

1.5.2. رسیدگی به مصالح مردم. 24

2.5.2. امر به معروف و نهی از منکر.. 26

3.5.2. اضطرار.. 26

6.2. لزوم تصدی مناصب حکومتی.. 28

7.2. مخالفت و مبارزه با حاکمان ستمکار.. 29

8.2. معاشرت با حاکمان جور.. 31

9.2. سکوت در برابر ستمگران.. 32

10.2. اصلاح و هدایت حاکمان ستمگر.. 34

11.2. مواجهه با فقهای حاکم. 35

1.11.2. همکاری.. 35

2.11.2. نقد و اصلاح.. 37

فصل سوم: بررسی تاریخی مواجهه ی علمای شیعه با حاکمان   از عصر حضور تا  پایان صفویه

1.3. عصر حضور تا غیبت صغرا 40

1.1.3. عالمان مبارز در عصر حضور.. 40

1.1.1.3. مبارزات اصحاب ائمه. 40

پایان نامه

عمار یاسر. 41

میثم تمار. 42

.2.1.1.3قیامهای اولاد ائمه (علیهم السلام). 43

قیام زید بن علی.. 45

2.1.3.  حضور اصحاب ائمه در دستگاه ظالمان.. 47

.1.2.1.3علی بن یقطین. 49

.2.2.1.3محمد بن اسماعیل بن بزیع. 50

.3.2.1.3عبدالله نجاشی.. 51

.2.3عصر غیبت کبری تا هجوم مغول.. 51

.1.2.3رابطه ی علمای شیعه با حاکمان شیعه. 52

2.2.3. رابطه ی علمای شیعه با بنی عباس… 54

3.3. دوره ی مغولان (663 ـ 756ه). 54

1.3.3. خواجه نصیر الدین طوسی (598 ـ 664ه). 55

1.1.3.3. اقدامات و خدمات خواجه. 58

 1. 3. 2. علامه حلّی (648-726ه). 59

4.3. دوران پس از مغول.. 62

سربداران (736 ـ783ه). 62

مرعشیان (760 ـ اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری). 62

5.3. دوره ی صفویه. 62

1.5.3. محقق ثانی “محقق کرکی” (865ـ940ه). 64

خدمات محقق کرکی.. 67

 1. 5. 2. شیخ بهایی (953ـ1030ه). 69

چگونگی ارتباط با سلاطین.. 71

دلایل همکاری علما با سلاطین. 74

 1. 5. 3. محقق داماد (970ـ1040ه). 75
 2. 5. 4. علامه مجلسی (1037ـ1110ه). 78
 3. یک مطلب دیگر :
 4. ابزار مدیریت تگ گوگل چیست؟ قسمت دوم

فعالیت سیاسی.. 79

خدمات در دولت صفویه. 82

توضیح حضور مجلسی در دربار صفویه. 89

فصل چهارم: بررسی تاریخی مواجهه ی علمای شیعه با حاکمان از پایان صفویه تا پایان مشروطه

4.1 . از صفویه تا قاجاریه. 94

 1. 2. تحریم تنباکو. 95
 2. 2. 1. ماجرای قرارداد تنباکو یا امتیاز رژی.. 95
 3. 2. 2. شیراز. 96
 4. 2. 3. تبریز. 97
 5. 2. 4. اصفهان. 97
 6. 2. 5. مشهد. 98
 7. 2. 6. تهران. 99
 8. 2. 7. اقدام میرزا محمد حسن شیرازی.. 99
 9. 2. 8. نقش میرزای آشتیانی در الغای امتیاز رژی.. 103
 10. 3. مشروطه. 105
 11. 3. 1. نقش علمای نجف در مشروطه. 111
 12. 3. 1. 1. محمد کاظم خراسانی (1255ـ1329ه). 111
 13. 3. 1. 2. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (1247 ـ 1337ه). 113

اقدامات مهم سیاسی.. 115

 1. 3. 2. شیخ محمد خیابانی (1297 ـ 1338ه). 117
 2. 3. 3. سید عبدالله بهبهانی (1256ـ1328ه). 121
 3. 3. 4. سید محمد طباطبایى (۱۲21–1299 ش). 122
 4. 3. 5. شیخ فضل‌الله نوری (1259ـ1327ه). 124
 5. 4. قیام علمای عراق؛ جنگ علیه استعمار انگلستان.. 128
 6. 4. 1. میرزا محمد تقى شیرازى‏ «میرزاى دوم‏» (1270 ـ 1338ه). 131
 7. 4. 2. محمدتقی خوانساری (1267 ـ 1371ه). 134

فعالیتهای سیاسی.. 136

 1. 5. تبعید علمای عراق به ایران.. 137
 2. 5. 1. سید ابوالحسن اصفهانی(‌ 1284 ـ 1365ه‌). 137
 3. 5. 2. محمد حسین نائینی (1277ـ 1355ه). 140
 4. 5. 3. سید هبة الدین شهرستانی (1301ـ1386ه). 143
 5. 5. 4. شیخ مهدی خالصی (1276ـ1343ه). 147

فصل پنجم: بررسی تاریخی مواجهه ی علمای شیعه با حاکمان  در  دوره ی  پهلوی

 1. 1 رابطه ی علما با حکومت پهلوی.. 150
 2. 2 نظام اجباری؛ قیام اصفهان و تحصن قم. 151
 3. 2. 1. آقا نورالله اصفهانی (1287ـ 1346ه). 153
 4. 3. قیام آذربایجان. 155
 5. 3. 1. میرزا صادق آقا مجتهد (1274ـ1351ه). 157

مبارزات.. 157

 1. 3. 2. میرزا ابوالحسن انگجی (1282ـ1357ه). 158
 2. 4. کشف حجاب، لباس متحد الشکل، کلاه پهلوی.. 160
 3. 4. 1. قیام آیت الله قمی (1282ـ1366ه). 162
 4. 4. 2. قیام خراسان ـ گوهرشاد. 163
 5. 4. 2. 1. آسید یونس اردبیلی (1293ـ1377ه). 164

اقدامات سیاسی.. 165

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*