کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های …

2-1-10-11- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام. 22
2-1-10-12- نسبت Q توبین.. 22
2-1-11-معیارهای اقتصادی عملکرد مالی.. 23
2-1-13- شرکت های انبوه سازی در بورس… 24
2-2- بخش دوم: بورس… 26
2-2-1- تاریخچه بورس… 26
2-2-2- تاریخچه بورس ایران. 27
2-2-2-1-دوره نخست (1357-1346) 28
2-2-2-2-دوره دوم (1367-1358) 28
2-2-2-3-دوره سوم (1383-1368) 28
2-2-2-4-دوره چهارم (از 1384 تاکنون) 30
2-2-3-نحوه خرید و فروش سهام. 31
2-2-3-1-نحوه خرید و فروش در بازار رسمی.. 31
2-2-3-1-1- ساعت انجام معامله. 31
2-2-3-1-2- نحوه انجام معامله. 31
2-2-3-1-3- افتتاح حساب یا دریافت كد معاملاتی.. 31
2-2-3-1-4- تکمیل فرم سفارش خرید یا فروش… 31
2-2-3-1-5- ورود سفارش به سامانه معاملاتی.. 32
2-2-3-1-6- انجام معامله. 32
2-2-3-1-7- تسویه و پایاپای.. 32
2-2-3-2- نحوه انجام معاملات در تابلوی غیررسمی.. 33
2-3- بخش سوم: تصمیم گیری چند معیاره 34
2-3-1- مقدمه ای بر مدلهای تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) 34
2-3-2- روشهای MCDM… 34
2-3-2-1- مدلهای تصمیم گیری چند هدفه (MODM) 34
2-3-2-2- مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) 34
2-3-3- ویژگی‌های مشترک مسائل تصمیم‌گیری چند شاخصه. 35
2-3-4- تفاوت های مدلهای MADM و MODM… 36
2-3-5-دسته بندی مدلهای MADM… 36
2-3-6- فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 38
2-3-6-1- مشکلات AHP قطعی و لزوم استفاده از اعداد فازی.. 38

اصول کلی ورود به خدمت – مجله علمی پژوهشی رهاورد

2-3-6-2- روش های مختلفِ AHP فازی.. 39
2-3-7- تکنیک های بکار رفته جهت طراحی مدل تحقیق. 40
2-3-7-1- فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (آنایز توسعه ای) 40
2-3-7-2- تکنیک تاپسیس… 42
2-3-7-3- تکنیک ویکور. 43
2-4- بخش چهارم : پیشینه تحقیقات انجام شده 45
2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 45
2-4-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 47
فصل سوم: روش تحقیق.. 51
3-1- مقدمه. 52

مطلب دیگر :

3-2- روش تحقیق. 52
3-3- روش اجرای تحقیق. 53
3-4- جامعه و نمونه آماری.. 53
3-5-روش جمع‌آوری داده ها 54
3-6- ابزارهای گردآوری اطلاعات داده‌ها 54
3-7- شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی.. 55
3-8- روایی و پایایی ابزار تحقیق. 55
3-9- متغیرهای تحقیق. 56
3-9-1- معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد مالی.. 56
3-9-1-1- نرخ بازده دارایی ها  (ROA) 56
3-9-1-2- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 56
3-9-1-3- سود هر سهم (EPS) 56
3-9-1-4- نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 56
3-9-2- معیارهای نوین (مبتنی بر ارزش) ارزیابی عملکرد مالی.. 57
3-9-2-1- ارزش افزوده اقتصادی  (EVA) 57
3-9-2-2- ارزش افزوده بازار  (MVA) 59
3-9-2-3- ارزش افزوده نقدی  (CVA) 59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته. 60
4-1- مقدمه. 61
4-2- استفاده از تكنیك AHP فازی برای تعیین اهمیت معیارهای نهایی.. 61
4-3-  استفاده از تكنیك تاپسیس برای رتبه بندی انبوه سازان بازار بورس ایران. 67
4-4- استفاده از تكنیك ویکور برای رتبه بندی انبوه سازان بازار بورس ایران. 71
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 76
5-1- مقدمه. 77
5-2- نتایج و یافته های تحقیق. 77
5-3- پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق. 78
5-4- موانع و محدودیت های تحقیق. 78
5-5- پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی.. 79
منابع و مآخذ. 80
الف)فارسی.. 80
ب)انگلیسی.. 80

چکیده

تفکیک، شناسایی و رتبه بندی بنگاه های با عملکرد مالی بالا نه تنها برای سرمایه گذاران بلکه برای بستانکاران، اعتبار دهندگان مالی، سهامداران و غیره نیز مسئله مهمی بشمار می رود، از اینرو تفکیک بنگاه ها بعنوان یکی از مسائل ضروری در بورس اوراق بهادار مطرح است. این تحقیق یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی[1] برای ارزیابی عملکرد شرکتهای انبوه ساز در بورس اوراق بهادار ارائه داده است. با توجه به بررسی ادبیات موضوع، شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار مشخص گردیدند. سپس، با کسب نظر خبرگان در قالب ماتریس های مقایسات زوجی بر اساس طیف ساعتی فازی، وزن هر یک از معیارها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتب فازی[2] محاسبه گردید. در ادامه از دو تکنیک تحلیلی پرکاربرد تصمیم گیری چند معیاره یعنی تاپسیس و ویکور برای رتبه بندی عملکرد 16 شرکت انبوه ساز استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که بازده داراییها، قیمت به سود هر سهم، سود هر سهم، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، ارزش افزوده بازار و بازده حقوق صاحبان سهام به ترتیب دارای بالاترین اهمیت در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس شناخته شدند.بعلاوه از نظر عملکرد، شرکتهای زمین ساخت آزما،محراب عمران تهران، صدرا نور،سارینا و آذرشن به ترتیب به عنوان شرکتهای دارای بهترین عملکرد شناخته شده اند.
کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، شرکتهای انبوه ساز، بورس اوراق بهادار، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، منطق فازی، ویکور، تاپسیس.
1-1- مقدمه
پویایی در محیط‌های کسب و کار که به دلیل بروز عواملی چون رشد، سقوط اقتصادی، فزونی شدت رقابت، جهانی سازی، ادغام‌ها، ترکیب‌ها و نوآوری‌های تکنولوژیکی بوجود آمده است، قابلیت مدیران رده‌بالا را در درک به موقع و پاسخ صحیح به این تغییرات به چالش کشیده است. ناتوانی در درک به موقع تغییرات و پاسخگویی سریع به آن‌ها به افول شرکت‌ها منجر می‌شود. درهم‌تنیدگی و افزایش نیروها و عوامل تعیین‌کننده در بازار، حضور رقبای قدرتمند متعدد، همچنین تغییر بی‌وقفه و مداوم سلایق مشتریان و بالارفتن سطوح انتظارات آن‌ها، شرکت‌های خدماتی را با مخاطرات و چالش‌های عمیقی روبرو نموده است(حسنقلی‌پور و همکاران، 1391، ص 26).
شرکت‌ها برای موفقیت در بازارها و مطابقت در محیط چالشی آن به استراتژی‌های مناسبی نیاز دارند تا از مزیت رقابتی پایدار و در نهایت عملکرد بهتر نسبت به رقبا برخوردار گردند. (ابوالفضلی، 1391، ص 2). پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزآینده­ای به اقتصاد بخشیده است. رقابت روزافزون بنگاه های اقتصادی دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*