کاربرد شبکه های عصبی برای شناسایی مشتریان راضی خدمات بانکداری

2-3-1- انواع مشتری……………………………………………………………………………………………..19
2-3-2- ارزش مشتری…………………………………………………………………………………………..20
2-3-3- رضایتمندی مشتری…………………………………………………………………………………..21
2-3-3-1- اهمیت دستیابی به رضایت مندی مشتری…………………………………………………21
2-3-3-2- مدل شکل گیری رضایتمندی مشتری……………………………………………………..21
2-3-4- کیفیت خدمت…………………………………………………………………………………………23
2-3-4-1- فرق کیفیت خدمت با رضایت مشتری……………………………………………………23
2-3-5- روش های اندازه گیری میزان رضایت مشتری…………………………………………….25
2-3-6- مدل های اندازه گیری رضایت مشتری……………………………………………………….26
2-3-6-1- مدل کانو……………………………………………………………………………………………26
2-3-6-1-1- کاربردهای مدل کانو……………………………………………………………………….27
2-3-6-1-2- مزایای مدل کانو…………………………………………………………………………….27
2-3-6-2- مدل فورنل………………………………………………………………………………………..28
2-3-6-3- مدل اسکمپر……………………………………………………………………………………..28
2-3-6-4- مدل سروکوال…………………………………………………………………………………..29
بخش سوم: مروری بر شبکه های عصبی مصنوعی
2-4- شبکه های عصبی مصنوعی………………………………………………………………………..30
2-4-1- تاریخچه شبکه های عصبی مصنوعی………………………………………………………30
2-4-2- مفهوم شبکه…………………………………………………………………………………………31
2-4-3- یک شبکه عصبی مصنوعی…………………………………………………………………….32
2-4-4- مدل ریاضی یک سلول عصبی……………………………………………………………….33
2-4-5- ساختار کلی شبکه عصبی مصنوعی………………………………………………………..34
2-4-6- انواع شبکه های عصبی بر مبنای نوع اتصالها…………………………………………..36
2-4-7- مراحل طراحی یک شبکه عصبی مصنوعی……………………………………………..38
2-4-8- پرسپترون چندلایه…………………………………………………………………………………41
2-4-9- آموزش شبکه به روش پس انتشارخطا……………………………………………………..43

منبع مقاله درمورد مسئولیت کیفری

2-4-10- الگوریتم پس انتشار خطا……………………………………………………………………..44
2-4-11- روند شبیه سازی مسائل……………………………………………………………………….48
2-4-12- کاربردهای شبکه عصبی در مدیریت………………………………………………………51
2-4-13- مزایا و محدودیتهای استفاده از شبکه عصبی……………………………………………54
2-4-13-1- مزایا………………………………………………………………………………………………54
2-4-13-2- محدودیت ها………………………………………………………………………………….56
بخش چهارم: پیشینه تحقیق
2-5- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….57
2-5-1- پیشینه تحقیق در ایران……………………………………………………………………………57
2-5-2- پیشینه تحقیق در خارج از کشور……………………………………………………………..61

مطلب دیگر :

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………..65
3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….65
3-3- جامعه آماری مورد بررسی………………………………………………………………………….65
3-3-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………..65
3-3-2- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………66
3-3-3- شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………………66
3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………..67
3-4-1- پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….67
3-5- تعیین قابلیت اعتبار یا روایی ابزار پژوهش و قابلیت اعتماد یا پایایی پژوهش……67
3-5-1- اعتبار یا روایی ابزار پژوهش………………………………………………………………….67
3-5-1-1- اعتبار محتوای پژوهش……………………………………………………………………..68
3-5-2- قابلیت اعتماد یا پایایی پژوهش……………………………………………………………..68
3-6- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………..69
3-6-1- متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………69
3-6-2- متغیر وابسته……………………………………………………………………………………….69
3-7- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات……………………………………………………………69
3-7-1- مدل شبکه عصبی……………………………………………………………………………….69
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………..74
4-2- یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………75
4-2-1- نتایج توصیفی…………………………………………………………………………………..75
4-2-1-1- وضعیت جنسیت پاسخگویان…………………………………………………………75
4-2-1-2- وضعیت تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………..76
4-2-1-3- وضعیت سنی پاسخگویان……………………………………………………………..77
4-2-1-4- وضعیت درآمد پاسخگویان……………………………………………………………78
4-2-2- یافته های استنباطی……………………………………………………………………………79
4-2-2-1- پیش بینی از طریق شبکه عصبی مصنوعی………………………………………..79
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….90
5-2- خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………..90
5-3- نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………91
5-3-1- نتیجه حاصل از سوال اصلی تحقیق…………………………………………………….91
5-3-2- نتیجه حاصل از سوال فرعی تحقیق…………………………………………………….91
5-3-3- نتایج کلی……………………………………………………………………………………….92
5-4- بحث و مقایسه……………………………………………………………………………………92
5-5- پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………….93
5-6- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………..94
5-7- پیشنهاد برای تحقیقات آتی………………………………………………………………….94
پیوست 1- خروجی برنامه……………………………………………………………………………96
پیوست2- پرسشنامه…………………………………………………………………………………..100

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*