کارشناسی ارشد اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی

بند سوم: معایب بیع زمانی.. 30
گفتار دوم: ماهیت بیع زمانی.. 31
بند اول: ویژگیهای قرارداد بیع زمانی.. 31
1ـ تملیکی یا عهدی بودن قرارداد بیع زمانی.. 31

پایان نامه

2ـ معوض یا غیر معوض بودن قرارداد بیع زمانی.. 32
3ـ رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد بیع زمانی.. 33
4ـ مورد معامله در قرارداد بیع زمانی: عین یا منفعت… 33
5ـ لزوم یا جواز قرارداد بیع زمانی.. 34
6ـ دائمی یا موقت بودن مالکیت… 34
7ـ طولی بودن مالکیتها 34
بند دوم: بیع زمانی در قالب عقود معین.. 34
1ـ عقد صلح.. 35
2ـ عقد شرکت… 38
3ـ عقد اجاره 43
4ـ حق انتفاع. 44
5ـ عقد بیع. 45
بند سوم : بیع زمانی و عقود نامعین.. 50
فصل دوم: اختیارات و مسؤولیتهای مالکین در روابط با یکدیگر و اشخاص ثالث در بیع زمانی.. 52
مبحث اول: اختیارات و  تعهدات مالکین در بیع زمانی.. 53
گفتار اول: اختیارات مالکین در بیع زمانی.. 53
بند اول: حق استعمال در بیع زمانی.. 57
بند دوم: حق استثمار در بیع زمانی.. 57
بند سوم: حق اخراج از ملکیت (حق تصرف) در بیع زمانی.. 57

یک مطلب دیگر :

1ـ تصرفات حقوقی.. 58
2ـ تصرفات مادی.. 58
گفتار دوم: تعهدات مالکین در برابر یکدیگر در بیع زمانی.. 60
بند اول: تخلیه‌ی مملوک زمانی.. 63
بند دوم: هزینه تعمیرات و نگهداری.. 64
بند سوم : تخریب و بازسازی.. 66
مبحث دوم: حدود اختیارات مالکین با اشخاص ثالث در بیع زمانی.. 68
گفتار اول: روابط مالکین با فروشنده 68
بند اول : تسلیم مملوک زمانی.. 69
بند دوم :آثار تسلیم. 77
1ـ انتقال مالکیت… 77
2ـ ساقط شدن حق حبس…. 78
3ـ انتقال ضمان معاوضی.. 80
گفتار دوم: روابط مالکین با اشخاص ثالث دیگر. 92

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*