کارشناسی ارشد ایمپلنت، پروتز، اندازه گیری دندان در رادیوگرافی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………… 5
اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 8
سوالات طرح ……………………………………………………………………………………………………………….. 8
تعریف واژه های اختصاصی …………………………………………………………………………………………. 9
اطلاعات زمینه ای ………………………………………………………………………………………………………………….. 10
ملاحظات زیبایی در دندانپزشکی …………………………………………………………………………….. 10
ملاحظات زیبایی در ترمیم دندان ها ……………………………………………………………………….. 11
پروتزهای متکی بر ایمپلنت ……………………………………………………………………………………… 16
مروری بر متون ……………………………………………………………………………………………………………………….. 20

یک مطلب دیگر :

مواد و روش ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 25
آنالیز آماری ………………………………………………………………………………………………………………. 27
متغیرهای مطالعه ……………………………………………………………………………………………………… 29
نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
بحث ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 39
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
فهرست تصاویر
شکل 1-4- نمای ابزارهای نرم افزار Planmeca Romexis …………………………………………………. 26
شکل 2-4- روش اندازه گیری قطر باکولینگوال ……………………………………………………………………. 27
شکل 3-4- روش اندازه گیری زاویه تباعد ریشه ………………………………………………………………….. 27
شکل 1-5- مقایسه میانگین قطر باکولینگوال دندان های فک بالا و پایین …………………………. 31
شکل 2-5- مقایسه زاویه ی تباعد دندان های ماگزیلا و مندیبل در سطح باکال ……………….. 32

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*