کارشناسی ارشد بررسی اثر سطوح مختلف آتورواستاتین و ال کارنیتن بر …

2-3-2-تنظیم ضربان قلب………………………………………………9

2-3-3-حفره‌های قلب………………………………………………..9

2-3-4-انواع دریچه‌های قلب…………………………………………..10

2-3-5-ارتباط قلب و رگ‌های خونی……………………………………10

2-3-6-گردش خون ششی……………………………………………10

2-3-7-سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها………………………………………10

2-4-فیزیولوژی فیزیکی خون در طیور…………………………………..11

2-5-پروتئین‌های خون…………………………………………………………………………………11

2-6-اسید اوریک………………………………………………………………………………………..14

2-7-اوره……………………………………………………………………………………………………12

2-8-چربی‌ها………………………………………………………………………………………………12

2-8-1-انواع لیپوپروتئین……………………………………………………………………………….13

2-9-بافت سلول چربی………………………………………………………………………………….13

2-9-1-سلول‌های چربی………………………………………………………………………………..13

2-9-2-کلسترول………………………………………………………………………………………….14

2-9-3-ساخت گلسترول……………………………………………………………………………….14

2-9-4-کاربردهای اختصاصی کلسترول…………………………………………………………..15

2-9-5-اهمیت زیست پزشکی کلسترول…………………………………………………………..15

2-9-6-بیوسنتز کلسترول…………………………………………………………………………………16

2-10-آرتواسکلروز…………………………………………………………………………………………… 16

2-10-1-علل اصلی آترواسکلروز………………………………………………………………………….. 16

2-10-2-پیشگیری از آترواسکلروز…………………………………………………………………………. 17

2-11-اهمیت مطالعه فراسنجه‌های خونی طیور…………………………………………………………… 17

2-12-LDL و HDL……………………………………………………………………………………….. 17

2-13-اختلال چربی خون……………………………………………………………………………………. 18

پایان نامه

2-14-استاتین‌ها………………………………………………………………………………………………… 19

2-14-1-منابع استاتین………………………………………………………………………………………… 19

2-14-2-اثرات استاتین بر روی سلامتی…………………………………………………………………… 20

2-14-3-ایزوتوپ‌ها…………………………………………………………………………………………… 20

2-14-4-جایگاهی برای استاتین‌ها…………………………………………………………………………. 20

2-14-5-استاتین‌ها از نظر تجاری…………………………………………………………………………… 21

2-14-6-مصرف ترکیبی داروها……………………………………………………………………………. 21

2-14-7- آتورواستاتین………………………………………………………………………………………. 22

2-14-8-مکانیسم اتر………………………………………………………………………………………….. 23

2-14-9-هشدارها……………………………………………………………………………………………… 23

2-14-10-عوارض جانبی آتورواستاتین…………………………………………………………………… 23

2-14-11-تداخل دارویی……………………………………………………………………………………. 24

2-14-12-اشکال دارویی…………………………………………………………………………………….. 24

2-14-13-نحوه اثر آتورواستاتین…………………………………………………………………………… 24

2-14-14-کل کلسترول LDL…………………………………………………………………………….. 25

2-14-15-مهار آنزیم Squalene synthase ……………………………………………………….. 26

2-14-16-افزایش کلسترول HDL………………………………………………………………………… 26

2-14-17-انتقال معکوس کلسترول…………………………………………………………………………. 26

2-14-18-فارماکونیتینیک:مکانیسم اثر……………………………………………………………………. 26

2-14-19-اثر آتورواستاتین همراه با سالین (نوعی نمک)……………………………………………… 27

2-14-20-تاثیر آتورواستاتین بر روی ژن SREBP-L……………………………………………….. 27

2-15-ال-کارنیتین…………………………………………………………………………………………….. 27

2-15-1-خواص شیمیایی……………………………………………………………………………………. 29

2-15-2-نام شیمیایی ال-کارنیتین و فرمول شیمیایی……………………………………………………. 29

2-15-3-فرم‌های تجاری ال-کارنیتین……………………………………………………………………… 30

2-15-4-فرم تجاری ال-کارنیتین در بازار………………………………………………………………… 30

2-15-5-استیل ال-کارنیتین ALC………………………………………………………………………… 31

2-15-6-سنتز ال-کارنیتین…………………………………………………………………………………… 31

2-15-7-محل و مقدار ال-کارنیتین در بدن………………………………………………………………. 31

2-15-8-ساخت ال-کارنیتین در بدن……………………………………………………………………… 32

2-15-9-تامین ال- کارنیتین در جوجه‌های گوشتی…………………………………………………….. 32

2-15-10-تاثیر ال- کارنیتین در عضلات ران……………………………………………………………. 32

2-16-تاثر ال-کارنیتین در مرغ‌های تخم‌گذار……………………………………………………………. 33

2-17-تاثیر ال-کارنیتین بر روی اسپرم‌ها………………………………………………………………….. 33

2-18-ال-کارنیتین موجود در آغوز………………………………………………………………………… 34

2-19-تاثیر ال-کارنیتین بر روی اجسام کتونی…………………………………………………………… 34

2-20-استفاده از ال-کارنیتین در انسان…………………………………………………………………….. 34

2-21-استفاده از ال-کارنیتین در تغذیه خوک‌ها………………………………………………………… 35

یک مطلب دیگر :

2-22-تاثیر ال-کارنیتین در ماهی‌ها………………………………………………………………………… 35

2-23-اثرات جانبی ال-کارنیتین……………………………………………………………………………. 35

2-24-کمبود ال-کارنیتین را به دو گروه از اختلالات اولیه و ثانویه تقسیم‌بندی می‌کند………….. 36

مقدار ال-کارنیتین موجود در مواد غذایی (میلی‌گرم در کیلوگرم)…………………………………….. 37

2-25-طریقه جذب ال-کارنیتین……………………………………………………………………………. 37

2-26-انتقال ال-کارنیتین…………………………………………………………………………………….. 38

2-27-دفع ال-کارنیتین……………………………………………………………………………………….. 38

2-28-کمبود ال-کارنیتین……………………………………………………………………………………. 38

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………… 40

3-1-زمان انجام آزمایش…………………………………………………………………………………….. 41

3-2-محل انجام آزمایش و مشخصات آن………………………………………………………………… 41

3-3-قفس‌های آزمایش………………………………………………………………………………………. 41

3-4-آماده‌سازی سالن پرورش………………………………………………………………………………. 41

3-5-ماده آزمایشی…………………………………………………………………………………………….. 42

3-6-دما و رطوبت…………………………………………………………………………………………….. 42

3-7-تهویه………………………………………………………………………………………………………. 42

3-8-نوردهی……………………………………………………………………………………………………. 43

3-9-برنامه‌های بهداشتی و واکسیناسیون…………………………………………………………………… 43

3-10-ماده آزمایشی…………………………………………………………………………………………… 44

3-11- مدل آماری طرح……………………………………………………………………………………… 44

3-12-تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………… 45

3-13-نحوه پیاده‌ نمودن طرح……………………………………………………………………………….. 45

3-14-تنظیم و تهیه جیره‌های آزمایشی…………………………………………………………………….. 45

3-15-پارامترهای اندازه‌گیری شده بعد از کشتار…………………………………………………………. 47

3-16-صفات مورد بررسی در آزمایش……………………………………………………………………. 48

3-16-1-میانگین خوراک مصرفی…………………………………………………………………………. 48

3-16-2-میانگین افزایش وزن……………………………………………………………………………….. 49

3-16-3-ضریب تبدیل غذایی………………………………………………………………………………. 51

3-16-4-درصد تلفات……………………………………………………………………………………….. 51

3-16-5-پارامترهای اندازه‌گیری شده بعد از کشتار……………………………………………………… 52

3-16-6-وزن زنده…………………………………………………………………………………………….. 52

3-16-7-درصد وزن لاشه خالص (لاشه آماده طبخ)……………………………………………………. 52

3-16-8-درصد وزن سینه……………………………………………………………………………………. 52

3-16-9-درصد وزن ران…………………………………………………………………………………….. 52

3-16-10-وزن قلب…………………………………………………………………………………………… 53

3-16-11-وزن سنگدان………………………………………………………………………………………. 53

3-16-12-درصد وزن چربی محوطه بطنی……………………………………………………………….. 53

3-16-13-درصد وزن کبد…………………………………………………………………………………… 53

3-17-اندازه‌گیری پارامترهای خونی……………………………………………………………………….. 54

3-17-1-گلوکز خون…………………………………………………………………………………………. 54

3-17-1-1-اساس آزمایش………………………………………………………………………………….. 54

3-17-1-2-روش انجام آزمایش…………………………………………………………………………… 54

3-17-1-3-محاسبات………………………………………………………………………………………… 55

3-17-2-تری‌گلیسرید………………………………………………………………………………………… 55

3-17-2-1-اساس آزمایش………………………………………………………………………………….. 55

3-17-2-2-روش انجام آزمایش…………………………………………………………………………… 56

3-17-2-3-محاسبات………………………………………………………………………………………… 56

3-17-3-کلسترول…………………………………………………………………………………………….. 56

3-17-3-1-اساس آزمایش………………………………………………………………………………….. 56

3-17-3-2-روش انجام آزمایش…………………………………………………………………………… 57

3-17-3-3-محاسبات………………………………………………………………………………………… 57

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………… 59

4-1-اثر افزودن سطوح مختلف آتورواستاتین بر مصرف خوراک جوجه‌های گوشتی……………. 60

4-2- اثر افزودن سطوح مختلف ال-کارنیتین بر مصرف خوراک جوجه‌های گوشتی…………….. 61

4-3- اثر افزودن سطوح مختلف آتورواستاتین و ال-کارنیتین بر مصرف خوراک جوجه‌های گوشتی 62

4-4- اثر افزودن سطوح مختلف آتورواستاتین بر افزایش وزن جوجه‌های گوشتی…………………. 64

4-5- اثر افزودن سطوح مختلف ال-کارنیتین بر افزایش وزن جوجه‌های گوشتی………………….. 65

4-6- اثر افزودن سطوح مختلف آتورواستاتین و ال-کارنیتین بر افزایش وزن جوجه‌های گوشتی. 66

4-7- اثر افزودن سطوح مختلف آتورواستاتین بر ضریب تبدیل غذایی جوجه‌های گوشتی…………. 68

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*