کارشناسی ارشد بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با …

8.1.2- تمثیل 27
9.1.2- تأملی پیرامون تأویل مثل افلاطون 29
بخش دوم : مبانی معرفتی مثل
1.2.2- نقش مثل در معرفت شناسی 37
2.2.2- تأملی در كسب معرفت 45
3.2.2- مفاهیم حقیقی و اعتباری 47
4.2.2- معرفت حقیقی 49
5.2.2- تأملی در مفاهیم حقیقی و اعتباری 50
6.2.2- متعلَّق علم 51
بخش سوم : مثل و عالم طبیعت
1.3.2- مفهوم « مادی » و « مجرد » 59
2.3.2- ویژگی های اجسام و مجردات 60

<p>2-4- مناطق پراکنش گونه&nbsp;<em>Ae.</em><em>crassa</em>. 11</p><p>2-5- طبقه بندی گونه&nbsp;<em>Ae.crassa</em>. 11</p><p>2-6- تنوع ژنتیکی و اهمیت شناخت آن .. 12</p><p>2-7- منشاء تنوع ژنتیکی……………………………………………………………..13</p><p>2-8- اهمیت بررسی تنوع ژنتیکی…. 13</p><p>2-9- کاربردهای بررسی تنوع ژنتیکی.. 14</p><p>2-9-1- بررسی­های فیلوژنتیکی…. 14</p><p>2-9-2- ژنتیک جمعیت………………. 14</p><p>2-9-3-مدیریت گیاهان وحشی………… 14</p><p>2-9-4- مدیریت منابع ژنتیکی……….. 15</p><p>2-9-4-1- کلکسیون های ذخائر ژنتیک گیاهی…… 15</p><p>2-9-4-1- کنترل بیماری­های گیاهی…….. 15</p><p>2-10- روش های ارزیابی تنوع ژنتیکی…… 16</p><p>2-11- نشانگرهای ژنتیکی….. 16</p><p>2-11-1- نشانگرهای مورفولوژیک.. 16</p><p>2-11-2- مزایا و معایب نشانگرهای مورفولوژیک.. 17</p><p>2-11-3- نشانگرهای مولکولی.. 18</p><p>2-11-3-1- خصوصیات مناسب یک نشانگر مولکولی.. 19</p><p>2-11-3- 2-اهمیت نشانگرهای مولکولی DNA.. 19</p><p>2-11-3-3- نشانگرهای بیوشیمیایی……………………………………… 20</p><p>2-11-3-4- نشانگرهای مبتنی بر DNA………………………………… 20</p><p>2-11-3-5- نشانگرهای DNA&nbsp; غیر مبتنی بر PCR………… 21</p><p>2-11-3-6- نشانگرهای DNA&nbsp; مبتنی بر PCR………………….. 22</p><p>2-11-3-7-&nbsp; نشانگرهای DNA&nbsp; مبتنی بر PCR&nbsp; هدفمند و توالی یابی&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22</p><p>2-12- نشانگرهای مولکولی ISSR……. 23</p><p>2-12-1- علل ایجاد چندشکلی حاصل از نشانگر مولکولی ISSR&nbsp; 25</p><p>2-12-1-1- نمونه DNA.. 25</p><p>2-12-1-2- ماهیت آغازگر.. 25</p><p>2-12-1-3- روش مورد استفاده برای تشخیص باندها.. 26</p><p>2-12-2- مزایای نشانگرهای ISSR.. 26</p><p>2-12-2-1- تکرارپذیری بسیار بالا.. 26</p><p>2-12-2-2- دقت بالا……….. 27</p><p>2-12-2-3- تنوع بالا……………… 27</p><p>2-12-2-4- &nbsp;هزینه پایین…..27</p><p>2-12-2-5- سرعت و سهولت اجرا……. 27</p><p>2-12-3- معایب نشانگرهای ISSR……………. 27</p><p>2-12- 4- انواع نشانگرهای ISSR……. 28</p><p>2-12-4-1-تکنیک MP-PCR 28</p><p>2-12-4-2- تکنیک F-ISSR.. 28</p><p>2-12-5-کاربرد نشانگرهای مولکولی ISSR.. 29</p><p>2-12-5-1- انگشت­نگاری ژنومی .. 29</p><p>2-12-5-2- &nbsp;&nbsp;مطالعات تنوع ژنتیکی و تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی&nbsp;&nbsp; 29</p><p>2-12-5-3- &nbsp;نقشه­یابی ژنتیکی.. 30</p><p>2-12-5-4- &nbsp;نشانمند کردن ژن و انتخاب به کمک نشانگر.. 30</p><p>2-12-5-5- مشخص کردن فراوانی توالی­های ریزماهواره­ای 30</p><p>2-12-5-6- کاربرد نشانگرهای&nbsp; ISSR در شناسایی و رده­بندی گونه­ها&nbsp;&nbsp; 31</p><p style="direction: ltr;"><a href="http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%86/"><img class="size-full wp-image-587224 aligncenter" src="http://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/10/thesis-paper-8.png" alt="پایان نامه" width="400" height="261" /></a></p><p style="direction: ltr;"><br /></p><p>2-13- تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی.. 31</p><p>2-14- تخمین فاصله ژنتیکی.. 32</p><p>2-14- 1- روش گروهبندی افراد یا جمعیت ها.. 32</p><p>2-14-1-1-تجزیه خوشه ای.. 33</p><p>2-14-1-2- تجزیه به مختصات اصلی (PCoA).. 34</p><p>2-14-2- &nbsp;معیارهای سودمندی نشانگرها.. 34</p><p>2-14-2-1- محتوی اطلاعات چندشکلی.. 34</p><p>2-14-2-2- &nbsp;احتمال همسانی.. 35</p><p>2-14-2-3- &nbsp;قدرت تفکیک.. 35</p><p>2-15- مروری بر مطالعات ژنتیکی&nbsp; و مورفولوژی انجام شده روی گونه های آژیلوپس.. 35</p><p>فصل سوم (مواد و روشها)…. 40</p><p>3 -1- مواد گیاهی.. 41</p><p>3-2- آغازگرها.. 43</p><p>3-3- &nbsp;مکان و زمان انجام آزمایش مولکولی.. 43</p><p>3-4- عملیات زراعی.. 44</p><p>3 -4-1- مشخصات جغرافیایی محل انجام آزمایش مزرعه‌ای.. 44</p><p>3 -4- 2- طرح آزمایشی و مراحل اجرای آن.. 44</p><p>3 -5- استخراج DNA ژنومی.. 45</p><p>3-6- تعیین کمیت نمونه های DNA &nbsp;ژنومی.. 47</p><p>3 -7- تعیین کیفیت نمونه های DNA ژنومی.. 48</p><p>3 -8- روش تهیه آگاروز 8/0و 5/1 درصد برای تعیین کمیت وکیفیت و تفکیک قطعات تکثیر شده.. 48</p><p>3-9- آماده سازی نمونه ها واجرای الکتروفورز ژل آگاروز&nbsp;&nbsp; 49</p><p>3-10- اجزای واکنش زنجیره ای پلیمراز.. 50</p><p>3-11- سیکل حرارتی و مراحل واکنش زنجیره­ای پلیمراز.. 50</p><p>3 -12-توان و زمان مورد نیاز برای الکتروفورز محصول PCR&nbsp;&nbsp; 51</p><p>3 -13- مواد تشکیل دهنده بافرTE.. 52</p><p>3-14- تهیه بافر&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>TAE10X.. 52</p><p>3 -15- اتیدیوم بروماید.. 53</p><p>3 -16- رنگ بارگذاری.. 53</p><p>یک مطلب دیگر :</p><div><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"اهمیت رضایت مشتری – مجله علمی خبری رهاجو"}" data-sheets-userformat="{"2":277185,"3":{"1":0},"9":2,"10":2,"12":1,"14":{"1":2,"2":353217},"15":"Calibri, sans-serif","16":11,"21":1}" data-sheets-hyperlink="https://farhangishu.ir/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c/" style="text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Calibri, Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(5, 99, 193);"><a class="in-cell-link" href="https://farhangishu.ir/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c/" target="_blank">اهمیت رضایت مشتری – مجله علمی خبری رهاجو</a></span></div><div><br /></div><p>3 -17- مراحل رنگ آمیزی تا ظاهرسازی قطعات تکثیر شده&nbsp;&nbsp; 53</p><p>3-18- تجزیه وتحلیل داده ها.. 54</p><p>3-18-1- امتیازبندی باندهای حاصل از داده های مولکولی&nbsp;&nbsp; 54</p><p>3-18-2- تجزیه خوشه ای و آنالیز مولکولی……..54</p><p>فصل چهارم(بحث و نتیجه­گیری)……55</p><p>4-1- نتایج استخراج DNA ژنومی.. 56</p><p>4 -2- نتایج واکنش زنجیره­ای پلیمراز.. 56</p><p>4 -3- محاسبه چندشکلی نشانگرهای ISSR.. 58</p><p>4-4- محاسبه محتوای اطلاعات چندشکلی نشانگرهای ISSR&nbsp;&nbsp; 59</p><p>4-5- محاسبه شاخص نشانگر(MI) نشانگرهای ISSR…………60</p><p>4 -5- محاسبه ضرایب همبستگی کوفنتیک.. 61</p><p>4-6- ترسیم دندروگرام جمعیت­های<em>&nbsp;Ae.crassa</em>. 62</p><p>4-7- تجزیه به مختصات اصلی با استفاده از نرم­افزار DARWin&nbsp; وترسیم نمودار سه بعدی جمعیت­ها با نرم­افزار Minitab. 63</p><p>4-8- محاسبه فاصله ژنتیکی درون و بین جمعیت­های&nbsp;<em>Ae.crassa</em>. 64</p><p>4-9- محاسبه ماتریس فاصله و تشابه ژنتیکی شاخص Nei ………66</p><p><strong>4 -10- میزان آلل­های چندشکل در جمعیت­های&nbsp;<em>Ae.crassa</em>. 69</strong></p><p>4-11- محاسبه شاخص­های ژنتیکی در جمعیت­های&nbsp;<em>Ae.crassa</em>. 70</p><p>4 -12- تجزیه واریانس مولکولی.. 71</p><p>4-13- بررسی صفات مورفولوژی.. 72</p><p>4-13-1- همبستگی ساده فنوتیپی.. 72</p><p>4-13-2- تجزیه کلاستر (خوشه­ای)………….74</p><p>4-13-3- تجزیه به مولفه های اصلی.. 76</p><p>4 -13-4- تجزیه علیت (مسیر).. 78</p><p>4-14- نتیجه­گیری کلی مولکولی.. 80</p><p>4-15- نتیجه­گیری کلی مورفولوژیکی…..81</p><p>4-15-1 پیشنهادات.. 83</p><p>منابع…..……84</p><p><strong>مقدمه</strong></p><p>ایران یکی از غنی ترین مراکز دنیا از نظر ذخایر ژنتیکی گیاهی محسوب می‌شود. به عقیده گیاهشناسان ایرانی حدود 10 الی 12 هزار گونه گیاهی در ایران وجود دارد که آن را به عنوان یکی از غنی ترین مراکز تنوع ذخایر توارثی گیاهی در جهان ساخته است.گونه های وحشی به لحاظ داشتن ژن های مفید برای مقاومت به تنش های زنده و غیرزنده و گسترش سازگاری ژنتیکی در برابر تغییرات محیطی دارای اهمیت می‌باشند. برای استفاده از این منابع، اطلاع از ماهیت و&nbsp; میزان تنوع موجود در ژرم‌پلاسم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است [108] . بررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان زراعی برای برنامه های اصلاحی و حفاظت از ذخایر توارثی، حیاتی بوده و اطلاع از سطح تنوع ژنتیکی در گونه گیاهی برای انتخاب والدین جهت رسیدن به هیبرید مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است [109]. بررسی تنوع ژنتیکی همچنین از جنبه مدیریت موثر و حفظ منابع ژرم پلاسم دارای اهمیت می‌باشد [96]. روش‌هایی که برای تخمین تنوع ژنتیکی مورد استفاده قرار گرفته‌اند متفاوت می‌باشند. از جمله‌ی آن‌ها می توان ثبت شجره، خصوصیات مورفولوژیکی و نشانگرهای مولکولی را نام برد [41]. آگاهی از تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم ها معیاری مناسب برای استفاده از آن‌ها در شناسایی و انتقال ژن‌ها در بهبود گیاهان زراعی می‌باشند [41]. تنوع ژنتیکی اساس بیشتر برنامه‌های اصلاحی بوده و انجام گزینش منوط به وجود تنوع ژنتیكی مطلوب از نظر ویژگیهای مورد بررسی می‌باشد [32]. مطالعه تنوع ژنتیكی فرآیندی است كه تفاوت یا شباهت گونه‌ها، جمعیت‌ها و یا افراد را با استفاده از روش‌ها و مدل‌های آماری خاص بر اساس صفات مورفولوژیك، اطلاعات شجره‌ای یا خصوصیات مولكولی افراد بیان می‌کنند [32]. تعیین سطح تنوع ژنتیکی یکی از مراحل اساسی در مدیریت مؤثر و استفاده از ذخایر ژنتیکی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد [96،23،7]. منابع ژنتیكی یا ذخایر توارثی به دلیل اهمیت فراوانی كه دارند یكی از ارزشمند ترین ثروت های ملی و منابع پایه ای در هر كشور محسوب می‌شوند [1]. یکی از عواقب اصلاح‌نباتات موفق، افزایش فرسایش یا کاهش منابع ژنتیکی گیاهی بوده که تحت برنامه انتخاب قرار گرفته‌اند. در سال های اخیر عوامل بسیار زیادی در فرسایش ژنتیکی و نابودی ذخایر ژرم‌پلاسم نقش داشته‌اند [16]. استفاده از واریته‌های اصلاح شده بجای واریته‌های بومی، اعمال روش‌های مدرن زراعی مانند استفاده از سموم علف‌کش، پیشرفت شهرها و مراکز صنعتی، مسکونی شدن زمین های زراعی و مرتعی، تغییر روش های کشت و سایر عواملی که منجر به فرسایش و انقراض مواد با ارزش می‌شوند که به‌طور مستقیم وغیر مستقیم در کشاورزی و اصلاح نباتات قابل استفاده هستند. بنابراین حفاظت و استفاده از منابع ژنتیکی گیاهی برای بقا و بهبود تولیدات زراعی ضروری بوده و به عنوان نیازی اساسی در توسعه پایدار و کاهش فقر محسوب می‌شود. تنوع ژنتیکی اساس اکثر برنامه های اصلاح نباتات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد [111،74،7]. موفقیت در اصلاح یک گیاه زراعی، در درجه اول به دسترسی تنوع ژنتیکی موجود در آن گیاه بستگی دارد، ضمن اینکه تنوع ژنتیکی یکی از ارکان اصلی کشاورزی پایدار است و وجود تنوع ژنتیکی در نظام‌های زراعی با درس گرفتن از طبیعت باید همواره مد نظر قرار گیرد. مدیریت و استفاده صحیح از تنوع موجود در ارقام محلی و خویشاوندان وحشی یک گونه گیاهی در اجرای برنامه‌های موثر اصلاحی بسیار مهم است. اولین قدم در اصلاح یک گیاه، شناسائی دقیق ساختار ژرم‌پلاسم آن گیاه است که این مطلب خود نمونه‌گیری منظم و دقیق از ژرم‌پلاسم را برای اهداف اصلاحی و حفاظتی امکان پذیر خواهد ساخت. کاهش تنوع علاوه بر کاهش بازده برنامه های اصلاحی، باعث یکنواختی ژنتیکی در مزارع و آسیب‌پذیری شدید محصولات کشاورزی در برابر آفات، بیماری‌ها و تنش‌های محیطی می‌گردد. خویشاوندان وحشی گیاهان، دربردارنده منابع ژنی با ارزش برای مقاومت به تنش‌های زنده و غیرزنده می باشند.</p><p>توده‌های وحشی و نژادهای بومی از مهم‌ترین منابع تنوع ژنتیکی در دسترس می‌باشند [26]. اهلی‌سازی جمعیت‌های برتر انتخاب شده از بین تعداد زیادی توده می‌تواند پیشرفت قابل توجهی در تأمین نیاز صنایع وابسته بدون نیاز به روش‌های پرهزینه و گران اصلاحی ایجاد نماید [26]. اهلی‌کردن، فرآیندی طولانی است، اما با انتخاب مناسب در شروع به شدت بر سرعت آن افزوده می‌شود [26]. بنابراین، با بررسی تنوع موجود، آگاهی از ساختار ژنتیکی جمعیت و بررسی تنوع فنوتیپی و ویژگی‌های شیمیایی می‌توان در بین توده‌های طبیعی به انتخاب، به‌عنوان اولین روش اصلاحی در طی اهلی‌کردن پرداخت [26]. تنوع ژنتیکی، کلیدی برای به‌نژادی گیاهان است. دانش روابط ژنتیکی بین توده‌های مختلف به مدیریت ژرم‌پلاسم کارآمد و استراتژی‌های بهره‌برداری کمک بزرگی می‌نماید. تنوع ژنتیکی گیاهان طی هزاران سال ایجاد شده و در طبیعت به صورت پایدار باقی مانده است [26].</p><p>ارقام بومی گیاهان زراعی و خویشاوندان وحشی آن‌ها، به دلیل قدمت و سازگاری‌شان به شرایط زیستی و عوامل نامسائد محیطی دارای مناسب‌ترین ژن‌ها بوده وتنوع ژنتیکی مورد نیاز اصلاح گیاه را تأمین می‌نماید [13]. تعیین میزان تنوع ژنتیکی در مواد گیاهی گام اولیه برای شناسایی، حفظ ونگهداری ذخایرتوارثی ونیز پایه اساسی و اولیه برای تحقیقات ژنتیکی و برنامه‌های اصلاحی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد [27].</p>

3.3.2- نیاز ماده به صورت 61
4.3.2- پیوستگی ماده و صورت 64
5.3.2- رابطه مثل و ماده 64
6.3.2- روابط واحد و كثیر در مثل 65

فصل سوم : بررسی مثل از دیدگاه ابن سینا
بخش اول : ابن سینا و مثل افلاطونی
1.1.3- مثل افلاطونی از دیدگاه ابن سینا 70
2.1.3- اتحاد فرد مجرد و مادی در ماهیت 76
3.1.3- تداخل متبانیات 80
4.1.3- تشكیك بین فرد مادی و فرد مجرد 85
5.1.3- انتقاد بر دیدگاه ابن سینا پیرامون مثل افلاطونی 90

فصل چهارم : بررسی مثل از دیدگاه صدرالمتألهین
بخش اول- دیدگاه صدرالمتألهین در تحقیق و ثبوت صور و مثل افلاطونی
1.1.4- صدرالمتألهین و مثل 95
2.1.4- نقد تأویلات بعضی از حكما 97
3.1.4- قیاس افراد عالم ناسوت با مثل نوریه 102
4.1.4- دلایل سه گانه مشرقیه 103
5.1.4- نتایج برهان 108
بخش دوم- نقد و بررسی دیدگاه صدرالمتألهین
1.2.4- اثبات وجود حركت 112

فصل پنجم : استنتاج و استنباط
بخش اول- نتیجه گیری
نتیجه گیری 124
فهرست منابع و مأخذ 126
چکیده انگلیسی 000
بخش اول
مقدمه
حمد و سپاس خداوندی را سزاست كه شدت ظهورش او را مخفی ساخته است. حقیقت آن است که در این عبارت که هیچگونه شکی در آن نمی باشد هر موجودی که

یک مطلب دیگر :

دانلود پايان نامه با عنوان قابليت برخورداري از حقوق مدني جنین

 دارای نفس باشد اعم از نباتی و حیوانی و ناطقه ، بدنبال کمال نهایی می باشند که بعضی از این موجودات مانند نبات و حیوان کمال نهایی آنها تا یک قلمروی است و تنها انسان یا چیزی شبیه به انسان است ، یعنی موجودی که دارای عقل و اختیار باشد و در مرتبه دیگری از وجود باشد که تا به آن غایت نهایی خود یعنی بیرون آمدن از کثرت و تا رسیدن به آن وحدت ناب و صرف لحظه ای قرار و آرام ندارد که ما این مسئله را به بداهت در خود و دیگران در می یابیم.

بنابرین باید گفت هدف و غایت یکی است ولی بعضی بیراهه می روند و تعداد اندکی که این مسیر را به درستی می پیمایند.یافتن حقیقت چیزی است که همواره هر کسی بدنبال آن است «هر انسانی طالب حقیقت است» که این خود یک قضیه موجبه کلیه است .لذا ما بر حسب تمایل درونی ، موضوعی که انتخاب نموده ایم مثل افلاطونی است. هر جا سخن از افلاطون به میان می آید واژه مثل، در ذهن تداعی می شود. و هر گاه سخن از مثل به میان می آید نام افلاطون به ذهن متبادر می شود.گویی چنین است که این دو واژه دارای تقابل تضایف اند.افلاطون تلاش می نماید با اثبات مثل طرحی نو در معرفت پیش روی بشر بگشاید و جهان هستی را از آن زاویه به تماشا بنشیند لذا با توجه به انگیزه و علاقه درونی ام این موضوع را برگزیدم.
برداشت اینجانب آن است که در این زمینه شاید بتوانم کار مفیدی انجام دهم. یكی از ویژگی های ذاتی بشر اعم از فلاسفه و دیگر انسان ها همواره دست یابی به حقیقت بوده است و در این راستا عده ای برای یافتن حقیقت، مقوله «معرفت» و چگونگی حصول آنرا پیش رو كشیدند و از آنجائیكه معرفت درست و یقینی به عنوان دانشی درست و مطمئن را نمی توان در میان محسوسات بدست آورد چونكه پیوسته در معرض تغییرند لذا باید به اموری ثابت و جاودان دست پیدا كنیم كه در معرض تغییر و زوال نباشند لذا این امر نگارنده را بر آن داشت كه این مهم را در مثل افلاطونی جستجو و بررسی نماید لذا دیدگاه دو فیلسوف بزرگ اسلام را كه یكی از آندو از مخالفین مثل «ابن سینا» و دیگری یكی از مدافعین مثل «صدرالمتألهین»، برایم بسیار اهمیت داشت برگزیدم و بر آن شدم تا جایی كه بضاعت علمی ام اجازه دهد دیدگاه های هر كدام را بررسی نمایم.
فصل اول :
کلیات و مفاهیم
1.1.1- بیان موضوع تحقیق :
مثل افلاطونی یکی از مسائل غامض و پیچیده است که فلاسفه بعد از خود را به نزاع های فکری کشانده است ، به گونه ای که فیلسوفی نیست مگر اینکه در این مسئله تعمق و غور نموده است.عده ای آن را نقد نموده اند و عده ای آن را اثبات یا ابطال نموده اند و قطعا دسته ای از بزرگان فلسفه در این مساله در گرداب اضطراب فرو رفتند.
برداشت ما از دیدگاه افلاطون چنین است چونکه در عالم محسوسات و ماده همه چیز در حال تغییر و تحول است و هیچ پدیده ای وضعیت ثابت ندارد لذا در عالم محسوسات نمی توان به چیز ثابتی دست پیدا کرد بطور خلاصه از دیدگاه او معرفت حقیقی دارای دو ویژگی است:
الف- خطاناپذیر بودن
ب- به امور پایدار و ثابت تعلق داشتن
بنابراین حواس ما از یک طرف، در معرض خطا و لغزش هستند و از سوی دیگر با اموری سر و کار دارند که نمی توان ثبات و پایداری را در آنها سراغ گرفت لذا به این دلیل ، ادراک حسی را شایسته عنوان معرفت نمی دانند لذا برای معرفت حقیقی افلاطون راه حل تازه ای ارائه نمود که به نظریه «مثل» شهرت داردکه از دیدگاه او از سطح حواس باید فراتر رویم و از «عقل» مدد جوئیم چونکه عقل اگر به درستی از آن استفاده شود خطاناپذیر است و با استمداد از عقل می توان به امور ثابت و پایدار رسید.
1 .1. 2- سوالات اصلی تحقیق
1- انکار مثل از سوی ابن سینا و اثبات آن از سوی صدرالمتألهین چه تاثیری در معرفت و شناخت اشیاء دارد؟
2- اتحاد فرد مادی و فرد مجرد ماهوی است یا وجودی؟
3- آیا مثل دارای وجود خارجی و عینی اند یا صرفا مفاهیمی اعتباری و ذهنی اند؟
4- دیدگاه ملاصدرا در باب مثل و تأثیر آن در معرفت شناسی صدرایی چیست؟

پاسخ های اجمالی به سؤالات :
پاسخ سؤال 1 : با توجه به اینكه متعلق معرفت مجردات هستند اثبات یك سلسله عرضی از عقول است كه نسبت به یكدیگر علیت ندارند و حقیقت افراد مادی عالم دیگر است كه آن عقول تدبیر كننده ی افراد مادی هستند.
پاسخ سؤال 2 : با توجه به مغایرت اتحاد و عینیت، به یک اعتباری اتحاد می تواند هم ما هوی باشد و هم وجودی.
پاسخ سؤال 3 : مثل موجوداتی عینی و مجرد هستند که ذهن قادر است روگرفتی از آن موجودات اعتبار نماید.
پاسخ سؤال 4 : صدرالمتالهین از مثل تحت عناوین مجردات تام و مثل نوریه تعبیر می نماید و تأثیر آن در معرفت شناسی با توجه به تشکیک وجود و اصالت داشتن وجود روشن می شود.

1.1. 3- پیشینه تحقیق :
در بررسی پیشینه ی تحقیق می توان به طور اختصار این گونه بیان داشت هرچند از سقراط آثاری به صورت نوشتار در دست نیست ولی می توان این گونه داوری نمود كه سقراط با تعاریف كلی سر و كار داشت و می خواست از هر چیزی تعریفی ثابت به دست آورد. فردریک کاپلستون در کتاب تاریخ فلسفه به دیدگاه سقراط می پردازد و چنین می آورد که سقراط به این حقیقت توجه كرد كه مفهوم كلی یكسان باقی می ماند. جزئیات ممكن است تغییر كنند لیكن تعریف ثابت است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*