کارشناسی ارشد رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی

1-6-1-1. تعریف مفهومی.. 13

1-6-1-2.  تعریف عملیاتی.. 14

                                                    فصل دوم : پیشینه تحقیق

2–1. زمینه نظری موضوع پژوهش…. 16

2–1-1. رویکرد فلسفی به معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی.. 16

2-1-1-1. امکان معرفت… 17

2-1-1-2. چیستی معرفت… 17

2-1-2.  انگیزه معرفت شناسی.. 18

2 –1-3. تاریخچه معرفت شناسی.. 18

2-1-3-1. در دوره یونان باستان.. 18

2-1-3-2.   دوره قرون وسطی.. 19

2-1-3-3.  دوره جدید. 20

2-1-3-4. دوره معاصر. 21

2-1- 3-5. فلسفه اسلامی.. 22

2-1- 3-5-1. سیر معرفت شناسی در اسلام. 22

2-1- 3-5-2. مبانی معرفت شناسی از نظر استاد شهید مطهری.. 23

2-1-4. انواع معرفت شناسی.. 24

2-1-4-1. معرفت شناسی مطلق و مقید. 24

2-1-4-2. معرفت شناسی پیشینی و پسینی.. 25

2-1-5. ساختار معرفت، انسجام گروی، مبنا گروی.. 26

2-1-5-1. انسجام گروی.. 26

2-1-5-2. مبنا گروی.. 27

2-1-6. رویکردهای روانشناسی.. 28

2-1-7. رویکرد شناختی.. 29

2-1-7-1. پیاژه 29

2-1-7-1-1. منابع الهام بخش معرفت شناسی تکوینی از نظر پیاژه 29

2-1-7- 1-2. اصول معرفت شناسی تکوینی.. 31

2-1-7-1-3. معرفت شناسی به منزله علم.. 31

2-1-7-2. طرح پری.. 32

2-1-7-3.  ریان.. 34

2-1-7-4. بکستر. 35

2–1-7-5. کینگ و کیچنر. 35

2-1-7-6 .شومر. 37

2-1-8. رایج ترین مدل های نظری مطرح شده 38

2-1- 9. مدل های موجود در خصوص سنجش باورهای معرفت شناختی.. 40

2-1-10. حوزه کلی مربوط به ساختار اصلی باورهای افراد دربارۀ یادگیری و آموزش…. 40

2–1-1. مفهوم کمال گرایی.. 43

2-1-2. رویکردهای کمال گرایی.. 44

2-1-2-1. نظریه زیگموند فروید(1939-1856) 44

2-1-2-2. نظریه کارن هورنای(1952-1885) 45

2-1-2-3. نظریه آلفرد آدلر( 01937 -1870) 46

2-1-2-4. نظریه کارل راجرز(1987-1902) 48

2-1-2-5. نظریه اریک اریکسون)1990-1902) 49

2-1-2-6. نظریه آلبرت بندورا(1925) 49

2-1-2-7. نظریه گوردون آلپورت(1967-1897) 50

2-1-2-8. نظریه عقلانی عاطفی الیس(1913) 51

2-1-2-9.  نظریه فریتزپرلز(1970-1893) 52

2-1-2-10. نظریه آبراهام مزلو. 53

2-1-2-10-1. ویژگی افراد خود شکوفا 54

2-1-2-10-2. کمال گرایی از دیدگاه اسلام. 55

2–1-3. رویکردهای درمانی.. 55

پایان نامه

2–1-3-1. رویکرد شناخت درمانی.. 55

2–1-3-1 -1. تغییر دادن طرحواره ناسازگار 58

2–1-3-2. رویکرد درمانی روانکاوی.. 59

2–1-3-3 رویکرد درمانی انسان گرا 60

2–1-3-4. رویکرد گشتالت درمانی.. 61

2–1-3-5.  رویکرد رفتار درمانی عقلانی عاطفی.. 62

2–1-3-6.  دیدگاه بلت در باره درمان کمال گرایی.. 62

2–1-4. ابعاد کمال گرایی.. 63

2–1-5. انواع کمال گرایی.. 68

2–1-5-1  هاماچک(1978) 68

2–1-5-1-1. کمال گرایی بهنجار 68

2–1-5-1 -2. کمال گرایی روان رنجور 68

2–1-5- 2. تری ـ شورت و همکاران (1995) 69

2–1-5-3. رایس و دیلوو (2002) 70

2–1- 6 . ویژگی های افراد کمال گرا 70

2–1-7. علل کمال گرایی.. 71

2- 1-8.  دانش آموزان کمال گرا 72

2-1- 9.  عوامل خانوادگی موءثر در ایجاد کمال گرایی.. 73

2 –2. بررسی تحقیقات انجام شده 74

الف) پژوهش های مرتبط با باورهای معرفت شناختی.. 74

ب) پژوهش های  مرتبط با باورهای معرفت شناختی و متغیرهای مربوطه. 81

2-3. جمع بندی.. 86

فصل سوم : روش تحقیق

3–1. طرح تحقیق.. 90

3–2. جامعه آماری.. 90

3-3. نمونه و روش نمونه گیری.. 90

3-4. پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر(EQ) 94

3-4-1. پایایی و روایی پرسشنامه باورهای معرفت شناختی.. 95

3-5. پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران.. 96

یک مطلب دیگر :

3-6. روش اجرای پژوهش و جمع آوری اطلاعات… 98

3-7. روش تجزیه وتحلیل.. 98

 

3-8. ملاحظات اخلاقی.. 99

فصل چهارم : یافته ها و نتایج

4-1.داده های توصیفی متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق.. 101

4-2.  ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی.. 103

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1. خلاصه پژوهش…. 118

5-2.  تحلیل نتایج حاصل از بررسی های آماری هریک از سوالات تحقیق.. 118

5-3. جمع بندی کلی از نتایج بدست آمده حاصل از تحلیل تمامی متغیر های تحقیق.. 129

5-4. محدودیت ها و موانع پژوهشی.. 131

5-5. پیشنهادات… 132

5-5-1. پیشنهادات پژوهشی.. 132

5-5-2. پیشنهادات کاربردی.. 133

منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسی.. 135

فهرست منابع انگلیسی.. 140

 

 

پیوست ها

پرسشنامه مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران( 1995) 149

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر( 1990) 152

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………. 157

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                              صفحه

2-1. جدول اجراء الگوهای موجود در بارة باورهای معرفت شناختی – اقتباس از هوفر و پنتریچ (1997) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

3-4. جدول تناظر گویه ها به ابعاد و مؤلفه های باورهای معرفت شناختی……………………………………………..95

4-1. جدول پراکندگی دامنه نمرات در دو بعد مثبت و منفی کمال‌گرایی گروه نمونه مورد بررسی….. 101

4-2.  جدول پراکندگی دامنه نمرات در مؤلفه ها و ابعاد باورهای معرفت شناختی گروه …………………. 102

4-3. جدول ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی ……………………………………………………………. 103

4-4. جدول نتایج محاسبه رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر مؤلفه «ساده بودن دانش» ……………………… 106

4-5. جدول رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر ابعاد مؤلفه ساده بودن دانش …………………………………………. 107

4-6.  جدول نتایج محاسبه رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر مؤلفه قطعیت دانش ………………………………. 108

4-7. جدول رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر ابعاد مؤلفه قطعیت دانش ………………………………………………. 109

4-8. جدول نتایج محاسبه رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر مؤلفه منبع دانش …………………………………… 110

4-9. جدول رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر ابعاد مؤلفه منبع دانش …………………………………………………… 111

4-10.  جدول نتایج محاسبه رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر مؤلفه  توانایی ذاتی در یادگیری ………… 112

4-11. جدول رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر ابعاد مؤلفه توانایی ذاتی در یادگیری ………………………….. 113

4-12. جدول نتایج محاسبه رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر مؤلفه  یادگیری سریع.. 114

4-13. جدول رگرسیون ابعاد کمال گرایی بر ابعاد مؤلفه یادگیری سریع.. 115

5-1. جدول ارتباط ابعاد کمال گرایی با مؤلفه های باورهای معرفت شناختی …………………………………… 130

 

رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی

به وسیله: مرضیه هوشمندی

چکیده

پژوهش حاضر با تبیین بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی مثبت و منفی با باورهای معرفت شناختی انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش، دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهرستان بهبهان و تعداد نمونه 346 دانش آموز بودکه به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش دو پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی 40 سؤالی تری شورت و پرسشنامه 63 سؤالی باورهای معرفت شناختی شومر بود. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب پایایی آلفای کرونباخ و تحلیل عوامل احراز گردید و پایایی و روایی مطلوب بود. نتایج حاصل از محاسبه همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی با تکنیک ورود همزمان متغیرها  نشان داد، ابعاد کمال گرایی با مؤلفه ساده بودن دانش رابطه آماری معنی داری ندارد و با مؤلفه های منبع دانش، توانایی ذاتی در یادگیری رابطه آماری معنی دار ضعیف و با مؤلفه های قطعیت دانش و یادگیری سریع رابطه معنی دار دارد. همچنین بعد کمال گرایی مثبت توان پیش بینی کنندگی مؤلفه قطعیت دانش را بصورت مستقیم و مؤلفه های توانایی ذاتی در یادگیری و یادگیری سریع بصورت معکوس دارد و بعد کمال گرایی منفی توان پیش بینی کنندگی منبع دانش را بصورت مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها: ابعاد کمال گرایی مثبت و منفی، باورهای معرفت شناختی.

 

فصل اول

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*