کامل بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف كنندگان درفرایند تصمیم …

2-13عناصر تبلیغ. 27
2-14ویژگی های تبلیغ. 28
2-15 تمهیدات تبلیغ. 28
2-16روش های تبلیغ. 30
2-17زبان تبلیغ. 31
2- 18 تصمیمات عمده در تبلیغ. 32
2-8-1 تعیین هدف: 33
2-8-2 تعیین بودجه تبلیغ. 34
2-8-3 تصمیمات در مورد پیام: 35
2-8-4 تصمیمات در مورد رسانه آگهی: 35
2-8-5 ارزیابی عملیات آگهی: 36
2-19 ده اشتباه رایج در تبلیغات: 36
2-20 اهداف تبلیغات… 40
2-21 اهداف ترغیب مشتریان: 40
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
2-22ویژگی های تبلیغات نوین.. 40
2-22-1 اشکال تبلیغات نوین.. 41
2-23 مخاطب از دیدگاه اندیشمندان مکتب انتقادی فرانکفورت… 44
2-23-1 دسته بندی مخاطبان. 45
2-23-1-1 دسته بندی مخاطبان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی.. 46
2-23-1-2 دسته بندی بر حسب باورها 46
2-23-1-3 دسته بندی بر اساس نگرش ها 46
2-23-1-4 دسته بندی بر مبنای شیوه زندگی.. 47
2-23-1-5 دسته بندی بر اساس اصل دسترسی.. 47
2-23-1-6 دسته بندی بر اساس منابع اقتصادی مخاطبان. 48
2-23-1-7 دسته بندی بر مبنای مراحل فراگرد. 48
2-23-1-8 دسته بندی بر اساس استفاده از رسانه ها 49
2-23-1-9 دسته بندی بر اساس مجرا و پیام. 49
2-23-2 هفت نقش کارگزار تبلیغ در ارتباط با مخاطبان هدف… 49
2-24 رفتار مصرف کننده: 52
2-24-1 مهم بودن مطالعه رفتار مصرف کننده: 52
2-24-2 فرآیندهای مبادله و رفتار مصرف کننده 55
2-24-3عناصر مبادله. 55
2-24-4 شخصیت و رفتار مصرف کننده 58
2-25 تصویر محصول: 58
2-25-1 تصویر محصول و باورهای مصرف کننده: 61
2-26 انواع دیدگاهها در مورد تصمیم گیری مصرف کنندگان. 62
2-27 الگوی رفتار مصرف کننده 66
2-28 فرآیند تصمیم گیری خریدار. 67
2-29 تفاوت افراد در مورد محصولات جدید (نوآوری) 72
2-30 رفتارهای گوناگون به هنگام تصمیم گیری برای خرید. 73
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
2-31 عوامل مؤثر در تصمیمات خرید مصرف کنندگان. 75
2-32 مصرف در نمایش… 78
2-32- 1 ایجاد رضایت و نارضایتی پس از اکتساب… 80
2-33 رفتار مصرف کنندگان در برابر آگهی های تبلیغاتی: 82
2-34 پیش بینی رفتار خریداران با استفاده از مدل مازلو. 83
2-35 تاثیر ارتباطات: 86
2-35-1 هرم تأثیرات ارتباطات… 86
2-36 روش داگمار. 88
2-37 تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان. 90
2-37- 1 تاریخچه  تبلیغات بازرگانی در ایران. 93
2-38 پیشینه تحقیق : 97

فصل سوم:روش تحقیق
3-1 مقدمه. 105
3-2 روش تحقیق: 105
3-2-1 قلمرو تحقیق.. 106
3-3 جامعه آماری: 106

پایان نامه

3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم. 107
3-5 ابزار گرد آوری داده های پژوهشی.. 108
3-5-1 مطالعات كتابخانهای : 108
3-5-2 پرسشنامه : 108
3-6 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق : 109
3-7 روایی ابزار اندازه گیری : 109
3-8 اعتبار پایایی : 110
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها: 110

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
فصل چهارم:جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات
4-1مقدمه: 112
2-4آمار توصیفی متغیر‌های جمعیت شناختی: 113
4-1-1 جنسیت… 113
4-1-2 وضعیت تأهل.. 114
4-1-3سن.. 115
4-1-4  تحصیلات… 116
4-1-5 میزان درآمد. 117
4-2 آمار استنباطی : 118
4-2-1 بررسی توزیع دادههای تحقیق (پیوست 3 ) 118
4-2-2 آزمون فرضیات اصلی.. 121

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد
5-1 مقدمه: 128
5-2 نتایج بررسی فرضیه اول: 128
5-3 نتایج بررسی فرضیه دوم: 128
5-4 نتایج بررسی فرضیه سوم : 129
5-5 نتایج بررسی فرضیه چهارم : 129
5-6 نتایج بررسی فرضیه پنجم: 129
5-7 پیشنهادات مستخرج از نتایج تحقیق : 130
5-8 پیشنهادات آیندگان : 131
5-9 محدودیت های تحقیق : 132

منابع و ماخذ:
منابع فارسی.. 134
منابع غیر فارسی.. 135
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
ضمائم. 136
چکیده انگلیسی: 140

یک مطلب دیگر :

فهرست جداول
عنوان                                                                                                         صفحه
جدول 2-1 علل مطالعه رفتار مصرف کننده 54
جدول 2-2 سه دیدگاه در مورد تصمیم گیری.. 63
جدول 2-3 برخی راهبردهای آمیخته بازاریابی برای محصولاتی که از طریق.. 64
جدول 2-4 انواع نمایش های مصرف کننده 79
جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفكیك جنسیت… 113
جدول 4-2توزیع فراوانی و در صد پاسخ دهندگان به تفكیك وضعیت تاهل.. 114
جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفكیك سن.. 115
جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفكیك میزان تحصیلات… 116
جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفكیك میزان درآمد ماهیانه. 117
جدول 4-6نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تشخیص مساله در فرایند تصمیم خرید. 118
جدول 4-7نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر جستجوی اطلا عات در فرایند تصمیم      خرید  119
جدول 4-8نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر ارزیابی.. 119
جدول 4-9 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر تصمیم خرید در فرایند تصمیم خرید. 120
جدول 4- 10 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر رفتار. 120

 فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                         صفحه
نمودار (4-1) جنسیت… 113
نمودار (4-2) وضعیت تأهل.. 114
نمودار (4-3) سن.. 115
نمودار (4-4) تحصیلات… 116
نمودار (4-5) میزان درآمد. 117
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                         صفحه
شکل1-1چهارچوب نظری.(كاتلر، آرمسترانگ،235،ص 251) 6
شكل 2-1 مفهوم قدیم (فروش) وجدید بازاریابی (1) 17
شکل 2-2  : جایگاه تبلیغات در بازاریابی و مراحل یک برنامه تبلیغاتی.. 20
شکل2-3 تصمیمات مهم تبلیغ. 33
شكل 2-5 فرآیند مبادله. 56
شكل 2-5 چارچوب سازمانی رفتار مصرف كننده 57
شکل2-6 الگوی رفتار خریدار. 67
شکل2-7 فرآیند تصمیم گیری خریداران. 68
شکل2-8 عوامل موثردر تصمیمات خرید مصرف كنندگان. 76
شکل2-9 محیط مصرف كننده و فرآیند مبادله. 77
شکل2-10 مدلی از فرآیند پس از حصول در مصرف كننده 78
شکل2-11 مدل رضایت / عدم رضایت مصرف كننده 81
شکل2-12  مدل تبدلی / معكوس سازی Levine –  siegel  ziff 82
شکل2-13  هرم اثرات ارتباطات… 87
 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*