کاوش ایده در متن‌های فارسی

2-3 ایده چیست.. 21

2-4 اساس و پایه در پشت ایجاد ایده 22

2-5 فرایند کاوش ایده 24

2-5-1 نتایج استفاده از روش کاوش ایده 29

2-5-2 ارزیابی روش کاوش ایده 30

2-6 کاربردهای روش کاوش ایده 32

2-6-1 استفاده از کاوش ایده در نوآوری سرویس در زنجیره ارزش کسب و کار. 32

2-6-2 کاوش ایده برای پشتیبانی از توسعه و تحقیقات درباره محصول جدید. 34

2-7 سیستم‌های خبره 35

2-7-1 مفاهیم سیستم‌های خبره 37

2-7-2 توسعه سیستم‌های خبره 39

2-7-3 فرایند مهندسی دانش.. 40

2-7-4 مراحل فرایند مهندسی دانش.. 41

2-7-5 مرحله کشف دانش.. 43

فصل سوم : روش تحقیق.. 46

3-1 مقدمه. 47

پایان نامه

3-2 روش تحقیق.. 47

3-2-1 بر اساس هدف تحقیق.. 47

3-2-2 بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها(تحقیق توصیفی): 49

3-3 متغیرهای تحقیق.. 51

3-4 روش‌های جمع آوری اطلاعات.. 51

3-5 جامعه آماری.. 51

3-5 روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 52

فصل چهارم: رهیافت جدید پیشنهادی.. 54

4-1 مقدمه. 55

4-2 روش کاوش ایده به زبان فارسی.. 55

4-3 استفاده از روش کاوش ایده در فرایند مهندسی دانش.. 62

4-4 مزایا و معایب استفاده از روش کاوش ایده در فرایند مهندسی دانش.. 64

فصل پنجم  : نتیجه گیری.. 66

1-5 نتیجه گیری.. 67

5-1 پیشنهادها و یافته‌های تحقیق.. 68

منابع. 70

Abstract. 72

 

فهرست جداول

یک مطلب دیگر :

جدول 1-2 تفاوت سیستم‌های خبره با سیستم‌های متعارف…………………………………………….33

جدول 2-2: مفاهیم سیستم‌های خبره و متعارف ……………………………………………………………34

جدول 4-1 مقایسه روش کاوش ایده با دیگر روش­ها در مکانیزه کردن کشف دانش…………..64

 

فهرست تصاویر و نمودارها

شکل 2-1: فرایند رویکرد کاوش ایده……………………………………………………………………………21

شکل 2-2:  چارچوب نوآوری- معماری سیستم…………………………………………………………….31

شکل 3-2 : ساختار سیستم خبره………………………………………………………………………………….35

شکل 4-2 : فرایند مهندسی دانش…………………………………………………………………………………39

شکل 1-4: استفاده از روش کاوش ایده در فرایند مهندسی دانش……………………………………..56

چکیده

ما در عصری زندگی می‌کنیم که حجم اطلاعات با سرعت زیادی در حال افزایش است و این اطلاعات در سراسر جهان در بستر اینترنت پراکنده شده است. این حجم عظیم اطلاعات می‌تواند به عنوان منبع ایده‌های جدید برای مسائلی که هنوز مطرح نشده است شناخته شود. یافتن این ایده‌ها و راه‌حل‌ها به صورت دستی و با کمک افراد خبره هزینه بردار و زمان‌بر خواهد بود.

روش کاوش ایده از داده‌های متنی روشی اتوماتیک است که در سال 2009 مطرح شد. روش کاوش ایده فرایندی است که ایده‌های جدید و مفید را از متن‌های غیر ساختار یافته استخراج می‌کند. در این روش تعریف ایده همان تعریف تکنولوژیکی آن است که برای حل مسائل تکنولوژیکی از آن استفاده می‌شود. این روش با بهره‌گیری از روش‌های کاوش متن و یک روش جدید به نام کاوش ایده از متن‌های موجود ایده‌ها را استخراج می‌کند و آن‌ها را از لحاظ جدید و مفید بودن مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این روش می‌تواند کاربردهای زیادی در زمینه‌های مختلف از جمله زمینه کسب و کار داشته باشد و سبب سرعت بخشیدن به فرایندهای کسب و کار شود با پیاده سازی این روش در زبان فارسی می‌تواند تمام این قابلیت‌ها را برای شرکت‌ها و سازمان‌ها فراهم سازد و آن‌ها را زمانی که با مشکلی مواجه می‌شوند را یاری کند تا بتوانند از لابه‌لای حجم عظیم اطلاعات موجود در کوتاه‌ترین زمان و با کم‌ترین هزینه راه‌حل مفید و جدید را بدست ­آورند. در این پژوهش روش کاوش ایده را با زبان فارسی پیاده‌سازی کرده و از آن در پیاده­سازی سیستم­های خبره به عنوان کاربردی جدید برای این روش استفاده کرده‌ایم. همان‌طور که می‌دانیم هم اکنون بیشترین سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و سازمان‌ها روی دانش سازمانی است بنابراین مکانیزه کردن یافتن دانش جدید و غنی‌سازی پایگاه دانش می‌تواند میزان هزینه شرکت‌ها و سازمان‌ها را در این زمینه کاهش داده و باعث تسریع این فرایند شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*