کشاورزی اثرات تاریخ کاشت و محلول پاشی پتاسیم

واحد دامغان

 پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته زراعت(M.Sc )

موضوع :

اثرات تاریخ کاشت و محلول پاشی پتاسیم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای در منطقه سمنان

 استاد راهنما :

مطلب دیگر :

دکتر حسین عباسپور

استاد مشاور :

دکترجعفر مسعود سینکی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*