کشاورزی ارزیابی مقاومت نسبی لاین ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ

۲-۳- طیف میزبانی۱۶۲-۴- مکانیزم ایجاد بیماری۱۷۲-۵- چرخه زندگی۱۸۲-۶- نحوه انتقال آلودگی۲۰۲-۶-۱- باد۲۰۲-۶-۲- اسکلروت ها۲۰۲-۶-۳- تماس گیاه آلوده با گیاه سالم۲۰۲-۶-۴- گرده کلزا و زنبور عسل۲۰۲-۶-۵- بذر۲۰۲-۷- روش های کنترل پوسیدگی ساقه کلزا۲۰۲-۷-۱- کنترل زراعی۲۰۲-۷-۱-۱- انتخاب تاریخ کاشت۲۰۲-۷-۱-۲- استفاده از بذر عاری از اسکلروت۲۱۲-۷-۱-۳- غرقاب کردن خاک قبل از کاشت۲۱۲-۷-۱-۴- شخم عمیق۲۱۲-۷-۱-۵- جمع آوری و سوزاندن بقایای

 گیاهی بعد از برداشت۲۱۲-۷-۱-۶- تناوب با گیاهان غیر میزبان۲۱۲-۷-۱-۷- فاصله بیشتر ردیف ها وکاهش میزان۲۲۲-۷-۱-۸- کوددهی متعادل۲۲۲-۷-۲- کنترل شیمیایی۲۲ فهرست مطالب عنوانصفحه۲-۷-۳- کنترل بیولوژیک۲۳۲-۷-۴- به کارگیری ارقام مقاوم۲۴۲-۸- انواع مقاومت۲۴۲-۸-۱- مقاومت حقیقی۲۴۲-۸-۲- مقاومت ظاهری۲۵۲-۸-۳- مقاومت غیر میزبانی۲۵۲-۹- واکنش ارقام مختلف کلزا نسبت به بیماری۲۶فصل سوم۳۱۳-۱- محیط کشت ها۳۲۳-۱-۲- محیط کشت سیب زمینی، دگستروز آگار (Potato-Dexterose Agar)۳۲۳-۲- جداسازی وخالص سازی قارچ S. sclerotiorum۳۲۳-۲-۱- جداسازی وخالص سازی قارچ S. sclerotiorumاز بافت آلوده۳۲۳-۲-۲- جداسازی قارچ S. sclerotiorum از اسکلروت۳۲۳ -۳- تهیه مایه تلقیح (دانه گندم پوشیده با قارچ عامل بیماری )۳۳۳-۴-          ارقام مورد آزمایش۳۴۳-۵- بررسی عکس العمل ارقام و لاین های کلزا نسبت به قارچ S. sclerotiorum در شرایط گلخانه۳۴۳-۶-          آزمایش مزرعه ای۳۶۳-۶-۱- موقعیت جغرافیایی و زمان اجرای طرح۳۶۳-۶-۲- ویژگی های آب و هوایی منطقه۳۶۳-۷- بررسی عکس العمل ارقام ولاین های کلزا نسبت به قارچ S. sclerotiorum در شرایط مزرعه۳۶۲-۸- ثاتیر بیماری روی اجزای عملکرد۳۷۲-۹- تجزیه و تحلیل داده ها۳۸فصل چهارم۳۹۴-۱- علائم بیماری۴۰۴-۲- ویژگی های قارچ جداسازی شده۴۲۴-۳- ارزیابی ارقام و لاین ها در شرایط گلخانه۴۵۴-۴- ارزیابی ارقام و لاین ها در شرایط مزرعه۴۶۴-۵- بررسی تاثیر بیماری بر اجزای عملکرد در شرایط مزرعه۴۸۴-۵-۱- تاثیر بیماری بر درصد کاهش تعداد دانه در غلاف۴۸ث       فهرست مطالبعنوانصفحه۴-۵-۲- تاثیر بیماری بر درصد کاهش طول

مطلب دیگر :

پایان نامه : نظام حقوقی ایران

 غلاف۴۹۴-۵-۳- تاثیر بیماری بر درصد کاهش تعداد غلاف در ساقه اصلی۵۰۴-۵-۴- تاثیر بیماری بر درصد کاهش تعداد غلاف در بوته۵۲۴-۵-۵- تاثیر بیماری بر درصد کاهش ارتفاع بوته۵۳۴-۵-۶- تاثیر بیماری بر درصد کاهش وزن هزار دانه۵۴۴-۵-۷- عملکرد۵۶۴-۶- مطالعه تحمل ارقام مختلف کلزا براساس درجه آلودگی۵۷۴-۶-۱- بررسی تحمل از نظر تعداد دانه در غلاف۵۷۴-۶-۲- بررسی تحمل از نظر طول غلاف۵۷۴-۶-۳- بررسی تحمل از نظر تعداد غلاف در ساقه اصلی۵۸۴-۶-۴- بررسی تحمل از نظر تعداد غلاف در بوته۵۹۴-۶-۵- بررسی تحمل از نظر ارتفاع بوته۶۰۴-۶-۶- بررسی تحمل از نظر وزن هزاردانه۶۰۴-۶-۷- بررسی تحمل از نظر عملکرد۶۱۴-۷- بحث۶۲منابع۶۴

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*