کشاورزی بررسی های آناستوموزی و تنوع ژنتیکی جدایه های R. solani

۱-۱۶-۳-ارقام مقاوم. ۲۰
۱-۱۷-ژنتیک مقاومت. ۲۰
۱-۱۸- انواع مقاومت. ۲۱
۱-۱۸-۱-مقاومت عمودی ۲۱
۱-۱۸-۲-مقاومت افقی ۲۱
۱-۱۹-تاریخچه بیماری ۲۱
۱-۲۰- تحقیق ۲۴
– بررسی رابطه ی نتایج داده های مولکولی و بیماری زایی جدایه ها. ۲۴
فصل دوم: مواد و روش ها ۲۵
۲-۱-مشخصات آب و هوایی منطقه. ۲۵
۲-۲-محل اجرای آزمایشات. ۲۵
۲-۳- مشخصات خاکشناسی منطقه. ۲۵
۲-۴-ژنوتیپ های مورد آزمون. ۲۶
۲-۵- طرح آماری مورد استفاده ۲۶
۲-۶-آماده سازی مزرعه و گلخانه برای کشت. ۲۶
۲-۶-۱-تاریخ کاشت. ۲۶
۲-۶-۲-عملیات کاشت. ۲۷
۲-۶-۳-برداشت. ۲۷
۲-۷- جامعه ی آماری ۲۷
۲-۸-نمونه برداری و جداسازی قارچهای عامل بیماری: ۲۷
۲-۹-محیط کشت های لازم برای جداسازی و خالص سازی قارچ: ۲۸
۲-۹-۱- محیط کشت آب– آگار(WA) : 28
2-9-2- محیط کشت سیب زمینی، دکستروز، آگار (PDA): 28
2-9-3- محیط کشت مایع (PDB) : 29
2-10-خالص سازی قارچ به روش کشت مجدد: ۲۹
۲-۱۱-نگهداری کشت خالص قارچ: ۳۰
۲-۱۱-۱- نگهداری قارچ عامل بیماری ۳۰
۲-۱۲-بررسی آزمایشگاهی جدایه‌ها ۳۱
۲-۱۲-۱-اندازه گیری رشد شعاعی جدایه ها ۳۱
۲-۱۲-۲-تعیین قطر ریسه. ۳۱
۲-۱۲-۳-رنگ آمیزی هسته. ۳۱

۲-۱۲-۴-بررسی خصوصیات مرفولوژیکی جدایه ها ۳۲
۲-۱۲-۵-تعیین گروه های آناستوموزی جدایه ها ۳۲
۲-۱۲-۶-اثبات بیماری زایی ۳۳
شکل۲-۱: شاخص بیماری شوره سیاه برحسب شدت و ضعف بیماری روی غده گیاه سیب‌زمینی(Anon., 1985)  34
شکل۲-۲-: شاخص بیماری شانکر خشک برحسب شدت و ضعف بیماری روی ساقه گیاه سیب‌زمینی   35
2-12-7- بررسی جدایه های Rhizoctonia از استولون های سیب زمینی و اثبات بیماری زایی آن ها بر روی گونه های گیاهی دیگر. ۳۵
۲-۱۳-تجزیه و تحلیل آماری ۳۶
۲-۱۴-بررسی تنوع ژنتیکی جدایه ها ۳۶
۲-۱۴-۱-خالص کردن جدایه ها ۳۷
۲-۱۴-۲- تولید انبوه میسلیوم. ۳۷
۲-۱۴-۳-استخراج DNA 37
2-14-4-آنالیز نتایج حاصل از RAPD 41
2-14-5- آزمایش PCR – RFLP برای گروه بندی رایزوکتونیا ۴۱
۲-۱۴-۶ الکتروفورز محصول PCR-RFLP. 42
2-14-7 الکتروفورز محصول PCR-RFLP(محصول PCR تکثیر یافته با آغازگرITS4_ITS5). 42
فصل سوم: نتایج ۴۴
۳-۱- بررسی های آزمایشگاهی ۴۴
۳-۱-۱- روند رشد جدایه های قارچ عامل بیماری مورد آزمون. ۴۴
۳-۱-۲-تجزیه ی خوشه ای روند رشد جدایه های قارچی ۴۵
شکل(۳-۱): دندروگرام روند رشد جدایه های قارچ عامل بیماری ۴۷
۳-۱-۳- مشاهدات رنگ کلونی قارچ عامل بیماری ۴۷
۳-۱-۴- تجزیه ی خوشه ای جدایه های رایزوکتونیا به تفکیک مشاهدات رنگ کلونی ۴۸
شکل (۳-۲): مقایسه رنگ کلونی جدایه های قارچ عامل بیماری ۵۰
۳-۱-۵- بررسی های میکروسکوپی ناشی از اندازه گیری قطر میسلیوم ها ۵۰
۳-۱-۶-تجزیه ی خوشه ای جدایه های عامل بیماری شوره سیاه بر اساس قطر میسلیوم. ۵۱
شکل(۳-۳): مقایسه قطر میسلیومی جدایه های عامل شوره سیاه ۵۳
۳-۱-۸-تجزیه ی خوشه ای جدایه های عامل بیماری شانکر رایزوکتونیایی بر اساس مقدار تولید اسکلروت. ۵۴
شکل(۳-۴): مقایسه‌ی مقدار تولید اسکلروت جدایه های قارچ عامل شانکر رایزوکتونیایی ۵۶
۳-۲- مطالعه ی اثبات بیماریزایی جدایه ها ۵۶

مطلب دیگر :

۳-۲-۱- درصد آلودگی ۵۷
۳-۲-۲- تجزیه ی خوشه ای جدایه های رایزوکتونیا بر اساس درصد آلودگی ۵۷
شکل(۳-۵): مقایسه ی درصد آلودگی جدایه های قارچ رایزوکتونیا ۵۹
۳-۲-۳- شدت بیماری ۶۰
شکل(۳-۶): مقایسه‌ی شدت بیماری جدایه های قارچ عامل بیماری ۶۲
۳-۲-۵- شاخص بیماری ۶۳
۳-۲-۶- تجزیه ی خوشه ای جدایه های رایزوکتونیا بر اساس شاخص آلودگی ۶۳
شکل(۳-۷): مقایسه ی شاخص بیماری جدایه های قارچ رایزوکتونیا ۶۵
۳-۲-۷- تجزیه ی خوشه ای جدایه های رایزوکتونیا بر اساس نمودار کلی درصد، شدت و شاخص بیماری ۶۵
شکل(۳-۸): کلی درصد، شدت و شاخص بیماری جدایه های رایزوکتونیا ۶۶
۳-۲-۸- بررسی ضرایب همبستگی صفات کمی و کیفی جدایه های رایزوکتونیا ۶۷
۳-۳- بررسی نتایج آناستوموزی بین جدایه های R.solani 68
3-3-1-مشخصات جدایه های R.solani AG-3. 68
3-3-2-مشخصات جدایه های R.solani AG-4. 68
3-3-3- مشخصات جدایه های ۲-AG  R.solani 69
3-3-4- مشخصات جدایه های ۱-۱ AG  R.solani 69
3-4- بررسی اثبات بیماری زایی جدایه های Rhizoctonia بر روی گونه های گیاهی دیگر. ۶۹
۳-۵- بررسی تنوع ژنتیکی قارچ Rhizoctonia solani سیب زمینی با بهره گرفتن از نشانگر RAPD 71
شکل (۳-۹-الف): الگوی باندی RAPD حاصل از تکثیر جدایه های ۱ تا ۱۵ قارچ Rhizoctonia solani 72
شکل (۳-۹-ب): الگوی باندی RAPD حاصل از تکثیر جدایه های ۱۶ تا ۳۰ قارچ Rhizoctonia solani 73
شکل (۳-۱۰): دندروگرام بدست آمده از بررسی نتایج RAPDبا بهره گرفتن از روش UPGMA و ضریب جاکارد  74
استخراج DNA 75
شکل (۳-۱۱) : استخراج DNA از جدایه های مختلف رایزوکتونیاییM. 75
واکنش PCR از توالی های منطقه ITS : 76
آنالیز RFLP- PCR جدایه های رایزوکتونیا و گروه بندی جدایه ها ۷۷
فصل چهارم: بحث. ۷۸
۴- ۱-بررسی های بیماری زایی جدایه ها ۸۱
۴-۱-۱- درصد آلودگی ۸۱
۴-۱-۲- شدت بیماری ۸۱
۴-۱-۳- شاخص بیماری ۸۲
پیشنهادات: ۸۴
پیوست ها ۸۶
شکل (۱)-تصاویر آلودگی غده ها ارقام مختلف سیب زمینی به بیماری شوره سیاه ۸۸
شکل (۲)-تصاویر مختلف آلودگی ساقه و استولون های سیب زمینی به بیماری شانکر ریزوکتونیایی ساقه  88
شکل (۳)تنوع رنگ کلونی ها ی جدایه های رایزوکتونیا ۸۹
شکل(۴)مشاهده میکروسکوپی ریسه های قارچ رایزوکتونیا ۸۹
شکل(۵) ایجاد واکنش آناستوموزی جدایه های رایزوکتونیا روی پرگنه. ۹۰
شکل(۶)شکل میکروسکوپی سمت راست واکنش آناستوموزی از نوع C0 و شکل سمت چپ واکنش آناستوموزی از نوع C2. 90
شکل(۷) مایه ی اینوکلوم اولیه جدایه ها برای تلقیح روی گونه های گیاهی جهت آزمایش گروه های آناستوموزی(AG)  91
شکل(۸)گونه های گیاهی طالبی، چغندر، گوجه فرنگی و فلفل کاشته شده جهت اثبات آزمایش گروه های آناستوموزی(AG). 91
چکیده:
سیب زمینی با نام علمی(L. tuberosum (Solanum با سطح زیر کشت ۱۸ میلیون هکتار پس از گندم، جو و برنج از مهم ترین محصولات کشاورزی در جیره ی غذایی به شمار می رود. بر اساس آمار منتشره، سطح زیر کشت سیب زمینی در ایران ۱۷۳ هزار هکتار و میزان تولید آن ۲۱/۴ میلیون تن در سال برآورد شده است. هم اکنون، بیماری ریزوکتونیا در اثر solani Rhizoctonia از بیمار ی های مهم مزارع سیب زمینی کشور است که با علایم شانکر خشک و شوره سیاه ظاهر می شود و موجب کور شدن استولن ها می گردد. لذا، محصول را به شدت کاهش می دهد. به منظور بررسی ویژگی­های فنولوژیکی، مورفولوژیکی، آناستوموزی و هم چنین بیماری­زایی جدایه­های R. solani ، ۳۰۰ نمونه­ی آلوده از مناطق مهم سیب­زمینی کاری کشور شامل استان­های همدان، اردبیل، فارس، اصفهان، کردستان و کرمان جمع­آوری، جداسازی و خالص سازی شد، روند رشد جدایه­ها روی محیط کشت­ PDA ، تفاوت در رنگ کلنی­ جدایه­ها، تعیین قطر ریسه ها و میزان تولید اسکلروت بررسی گردید. بررسی ها از نظر بیماری­زایی جدایه­ها روی گیاه سیب­زمینی، رقم مارفونا در شرایط گلخانه مورد مقایسه قرار گرفت. با توجه به اهمیت موضوع بررسی هایی نیزدر خصوص تفاوت جدایه ها در تنوع ژنتیکی جدایه ها با بهره گرفتن از روش های مولکولی RAPD و PCR-RFLP انجام گردید. برای تعیین گروه های آناستوموزی از نظر ژنتیکی در این مناطق، با بهره گرفتن از واکنش زنجیره ای PCR از منطقه ITS ، آلودگی تعدادی از آن ها به بیماری رایزوکتونیا تایید شد. سپس منطقه ی تکثیر شده با آنزیم هایی مانند TaqI ,EcoRI ,AluI و چند آنزیم برشی دیگر مورد هضم آنزیمی قرار گرفت. براساس مقایسه ی الگوی برش آنزیمی، جدایه ها به چندگروه تقسیم شدند. بررسی­های آزمایشگاهی نشان داد که در محیط کشت PDA بیشترین میزان رشد متعلق به اصفهان ۱ و کمترین مربوط به نمین ۸ و اسدآباد ۱ بوده است. رنگ کلنی­ جدایه­ها از کرم تا قهوه­ای تیره متفاوت بوده که شاخص موبوطه اثر معنی­دار داشت. هم­چنین، مشخص گردید که بیش ترین میزان تولید اسکلروت به ترتیب مربوط به سنندج ۲ و کم ترین میزان متعلق به جیرفت ۳، اقلید ۴ و ۵، آباده ۱، کازرون ۳، رزن ۲، گلپایگان ۲، سمیرم ۳ و ۴ و اصفهان ۱ می­باشد. اندازه گیری قطر میسلیوم نشان داد که جدایه ی روستای نیاز(اردبیل) دارای بیشترین قطر و جدایه های سمیرم ۳، گلپایگان ۲ و اقلید ۵ دارای کمترین قطر می باشند. بررسی شاخص­ بیماری­زایی جدایه­ها نیز تفاوت­های قابل توجه با اثری معنی­دار را نشان داد بدین ترتیب که بیشترین شدت بیماری متعلق به جیرفت ۵ (۸۶.۱) و اصفهان ۵ (۸۰.۵۵) و کمترین شدت بیماری متعلق به سمیرم ۴ (۱۵) و رزن ۲ (۳۳.۳) اختصاص داده شد. مقایسه توالی های نوکلئوتیدی این جدایه ها با جدایه های موجود در بانک ژن نشان داد که جدایه های مرتبط به میزان ۹۹% با توالی های ثبت شده مرتبط با رایزوکتونیا مشابهت دارند و بر مبنای واکنش های انجام شده جدایه های جمع آوری شده در چهار گروه آناستوموزی AG3، AG4، AG2، AG1 گروه بندی شدند. گروه غالب در میان جدایه های مورد بررسی، گروه آناستوموزی AG3 با ۸۳.۳ ٪ بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*