ارزیابی ریسک و عملکرد بخش بانکداری ایران

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

-1-5-2 ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ…………………………………………………………………………………………… ..32-2-5-2 ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ (ﮐﺎراﯾﯽ)…………………………………………………………………………………… 32-3-5-2 ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﺑﺪﻫﯽ ﯾﺎ اﻫﺮﻣﯽ 33…………………………………………………………….. …………………………..-4-5-2 ﺴﺒﺘﻬﺎی ﺳﻮدآوری 34………………………………………………………………….. …………………………..-6-2 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ……………………………………………………………………………………………………. 44-1-6-2 روﯾﺪادﻫﺎ؛ رﯾﺴﮑﻬﺎ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ………………………………………………………………………………. […]

بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده و تأثیر آن …

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

Skip to main content کاربر: payannameh-dl26 پیام‌هاوبلاگ‌های منیادداشت جدیدhttps://tjki.blogsky.comیادداشت شما “رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی داروﺳﺎزی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان” با موفقیت منتشر شد. یادداشت جدید مدیریت […]

رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی داروﺳﺎزی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

7-3-2 -ﻗﻄﻌﻲ ﺳﺎزی داده ﻫﺎی ﻓﺎزی……………………………………………………………………………………… 31-8-3-2 ﻣﺰاﻳﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮری ﻓﺎزی در ﻣﺪل ﺳﺎزی…………………………………………………………………. 31-9-3-2ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻓﺎزی،روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای(32……………………………………………… (EAﺟﺪول 1-2 ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺑﻴﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ………………………………………………………….. 34-4-2روش […]

عوامل موثر بر میزان رضایت مشتریان شرکت رایتل

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

.1-2 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 15.2-2تعریف مشتری………………………………………………………………………………………………………….. 16.3-2انواع مشتری…………………………………………………………………………………………………………….. 16.1-3-2انواع مشتری از جنبه میزان رضایت………………………………………………………………………………. 16.2-3-2انواع مشتری از نظر رفتاری……………………………………………………………………………………….. 17.3-3-2انواع مشتری از نظر قدمت…………………………………………………………………………………………. 17.4-2انواع مشتری نادان………………………………………………………………………………………………………. […]