استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد لگنهاوزن

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمد تقی فعَالی

خرداد 1389
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه. 1

اهمیت و ضرورت پرداختن به این بحث… 2
پرسش‌های اصلی.. 2
پرسش‌های فرعی.. 3
فرضیه. 3
روش تحقیق.. 3
تنگناهای تحقیق.. 3
مروری بر فصل‌ها 4
فصل اول: دیدگاه فیلیپ كلایتون در باب نفس

1-1. درآمد. 6

1-2. زندگی نامه علمی فیلیپ كلایتون.. 6

پایان نامه

1-3. بررسی مفاهیم.. 7

1-3-1. ماده‌گروی و دوگانه‌گروی.. 7

1-3-2. نوپدیدارگروی.. 7

1-3-3. نوپدیداری حداكثری.. 8

1-3-4. نفس و ذهن.8

1-3-5. فرارویدادگی.. 8

1-4. ترسیم دیدگاه كلایتون در باب نفس…. 8

1-5. جایگاه نوپدیدارگروی در میان مكاتب گوناگون.. 10

1-6. منشأ پیدایش مكاتب گوناگون..10

1-6-1. بدن فیزیكی و مادی است… 10

1-6-2. نفس یا ذهن غیر فیزیكی و غیر مادی است… 11

1-6-3. نفس با بدن در تعامل است… 11

1-6-4. فیزیك و ماده با غیر فیزیك و غیر ماه نمی‌تواند تعامل داشته باشد. 11

1-7. رویكردهای گوناگون به اصول چهارگانه. 12

1-7-1. مكاتب مبتنی بر انكار اصل اول.. 12

1-7-1-1. اصالت ذهن باوری.. 13

1-7-1-2. اصالت ذهنی عینی.. 13

1-7-2. مكاتب مبتنی بر انكار اصل دوم. 14

1-7-2-1. حذف‌گروی.. 14

1-7-2-2. رفتارگروی.. 14

1-7-2-3. این همانی مصداقی.. 15

1-7-2-4. این همانی نوعی.. 15

1-7-2-5. نوپدیدارگروی حداقلی.. 16

1-7-2-6. حیاتی‌گروی.. 16

1-7-3. مكاتب مبتنی بر انكار اصل سوم. 16

1-7-3-1. توازی‌گروی.. 17

1-7-3-2. فرانمود‌گروی.. 17

1-7-4. مكاتب مبتنی بر انكار اصل چهارم. 18

1-7-4-1. تعامل‌گروی.. 18

1-7-4-2. تقارن انگاری.. 18

1-8. مكتب نوپدیدارگروی مورد پذیرش كلایتون و رویكردهای آن.. 18

1-8-1. نوپدیداری حداقلی یا نوپدیداری معرفت شناختی.. 19

1-8-2. نوپدیداری حداكثری یا نوپدیداری وجود شناختی.. 20

1-9. تاریخچه نوپدیدارگروی.. 22

1-9-1. ارسطو. 22

1-9-2. افلوطین(حدود273-203.م)23

1-9-3. هگل (1831-1770.م) 23

1-9-4. تاریخ معاصر. 24

یک مطلب دیگر :

سیستم های اطلاعات

1-10. روش کلایتون در بحث از نوپدیداری.. 24

1-11. اصول نوپدیداری حداكثری.. 26

1-12. علوم، زیربنای مطالعات نوپدیداری.. 26

1-12-1. موارد نوپدید در طبیعت و رابطه آن با علوم. 27

1-12-1-1. رسانایی در علم فیزیك و مسئله نوپدیداری.. 27

1-12-1-2. نمونه‌های مصنوعی و مسئله نوپدیداری.. 28

1-12-1-3. مطالعات زیست شیمی و مسئله نوپدیداری.. 31

1-12-1-4. مطالعات زیست شناختی و مسئله نوپدیداری.. 33

1-12-1-4-1. نقش سنجشی و قیاسی.. 33

1-12-1-4-2. نقش بازخوردی.. 33

1-12-1-4-3. نقش فعل و انفعالات عام و موضعی.. 34

1-12-1-4-4. نقش سلسله مراتب تو در تو. 36

1-13. نوپدیداری در حیات… 37

1-13-1. تغییرات وجودی.. 37

1-13-2. خودآگاهی.. 38

1-14. تبیین سطوح نوپدیدار در حیات… 39

1-15. رابطه نفس و ذهن.. 43

1-16. طرح مسئله ماهیت ذهن.. 44

1-17. ماهیت آگاهی به عنوان ویژگی ذهنی.. 47

1-17-1. شبكه‌های عصبی آگاهی.. 48

1-17-2. مشكل اتكا بر مطالعه شبكه‌های عصبی آگاهی.. 50

1-18. فرارویدادگی رهیافتی برای برون رفت از تنگنای تبیین.. 52

1-18-1. تعریف فرارویدادگی.. 53

1-18-2. اركان و تقسیمات فرارویدادگی.. 53

1-18-3. اصول فرارویدادگی.. 54

1-18-4. نحوه ابتناء در فرارویدادگی و موضع كلایتون در قبال آن..54

1-18-5. نتیجه مهم مترتب بر فرارویدادگی.. 57

1-19. حقیقت انسان از دید کلایتون.. 57

1-20. نوپدیداری و تعالی نفس…. 58

1-21. مروری بر فصل.. 58

فصل دوم: دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی و علامه طباطبایی در باب نفس

2-1. مقدمه. 62

2-2. ترسیم کلیات دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی و طرح مسئله. 63

2-3. بررسی مفاهیم.. 63

2-3-1. وجود و اصالت آن.. 63

2-3-2. تشكیك مراتب وجود. 66

2-3-3. حرکت… 67

2-3-4. حركت جوهری.. 67

2-4. حقیقت نفس از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی.. 68

2-5. چگونگی پیدایش نفس از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی.. 70

2-5-1. پیدایش جسمانی نفس…. 70

2-5-2. رد پیدایش روحانی نفس…. 71

2-5-3. نفس پیش از پیدایش مادی.. 72

2-6. نحوه وجود نفس از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی.. 75

2-7. مراتب نفس از دیدگاه ملاصدرا وعلامه طباطبایی جمانیت الحدوث بودن 76

2-8. ارتباط نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی.. 82

2-8-1. کیفیت ارتباط نفس و بدن.. 82

2-8-2. رابطه تعلقی نفس و بدن.. 85

2-8-3. تأثیر و تأثر متقابل نفس و بدن.. 87

2-8-4. رابطه افعال جسم و نفس…. 89

2-8-5. ارتباط همیشگی نفس و بدن.. 89

2-8-6. مرگ و مفارقت نفس از بدن.. 90

2-9. مروری بر فصل.. 90

فصل سوم: بررسی دو دیدگاه

3-1. بررسی دیدگاه کلایتون و ملاصدرا و علامه طباطبایی در باب نفس…. 93

3-1-1. گفتگو میان آراء كلایتون و ملاصدرا و علامه طباطبایی.. 93

3-1-2. پذیرش نفس از جانب كلایتون و ملاصدرا و علامه طباطبایی.. 94

3-1-3. وجوه قابل بررسی میان آراء كلایتون و ملاصدرا و علامه طباطبایی.. 95

3-1-3-1. حركت جوهری.. 95

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*