بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو4

 

استاد راهنما:

 

دكتر فریال نصرتی نیا

 

 

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

 

عنوان                                                                                                             صفحه

 

چکیده                                                                                                                 1

 

مقدمه                                                                                                                  2

 

فصل اول:کلیات                                                                                                     5

 

1-1آلودگی هوا ناشی از مواد نفتی                                                                              6

 

1-2انواع بنزین،آنالیز و خواص آنها                                                                           6

 

1-2-1اهمیت ویژگی های بنزین خودرو                                                                       7

 

1-2-1-1درجه ضد کوبش                                                                                        7

 

1-2-1-2عدد اکتان                                                                                                 7

 

1-2-1-3فراریت                                                                                                   8 

 

1-2-1-4فشار بخار                                                                                                8

 

1-2-1-5خوردگی                                                                                                  9 

 

1-2-1-6صمغ موجود                                                                                             9

 

1-2-1-7گوگرد                                                                                                     9

 

1-2-1-8پایداری اکسایشی                                                                                        9

 

1-2-2مشخصات بنزین                                                                                           9

 

1-3منشا گوگرد                                                                                                     16

 

1-3-1هیدروژن سولفید                                                                                           18

 

1-3-2تیول ها                                                                                                      18

 

 1-3-3سولفید ها                                                                                                   18

 

1-3-4 دی سولفید ها                                                                                               18

 

1-3-5تیوفن و مشقاتش                                                                                            19

 

1-4مضرات گوگرد و دلایل حذف آن                                                                          19

 

1-5شباهت گوگرد زدایی با نیتروژن زدایی                                                                 20 

 

1-6روش های گوگرد زدایی                                                                                      2

 

1-6-1گوگرد زدایی باکتریولوژی                                                                              21

 

1-6-2گوگرد زدایی با فلزات و ترکیبات فلزی                                                               21    

 

1-6-3گوگرد زدایی با روش شیمیایی                                                                          22

 

1-6-4گوگرد زدایی به روش اکسیداسیون                                                                     22

 

1-6-5گوگرد زدایی زیستی                                                                                      22

 

1-6-6گوگرد زدایی هیدروژنی                                                                                  22

 

1-7روش های ملایم کردن                                                                                       23

 

1-8واحد تهیه گوگرد در پالایشگاه                                                                              24

 

فصل دوم :کاتالیست                                                                                                26

 

2-1تکنولوژی های کاتالیستی در صنایع جدید                                                                27

 

2-1-1چشم انداز آینده                                                                                              27

 

2-2کاتالیست                                                                                                        30

 

2-2-1غیر فعال شدن کاتالیست ها                                                                              31

 

 2-2-2واکنش های کاتالیزوری جامد                                                                          31

 

2-2-3مشخصات اصلی کاتالیست ها                                                                           32

 

2-3کاتالیست های فرآیند تصفیه هیدروژنی                                                                   32

 

2-4سنتز سولفید مولیبدن                                                                                          33

 

2-5سولفیداسیون اکسیدها                                                                                          34   

 

2-6پیشینه تحقیق                                                                                                   34

 

2-6-1فرآیند OATS                                                                                             34 

 

2-6-1-1نخستین گام ها                                                                                           35   

 

     2-6-1-2بازار پر رقابت                                                                                         36

 

2-6-2فرآیند MEROX                                                                                        36

 

2-6-2-1بهینه کردن پارامترهای عملیاتی برج مراکس                                                    39

 

2-6-3فرآیند کلاوس                                                                                               39

 

فصل سوم:آزمایشات                                                                                               40

 

3-1طراحی آزمایش                                                                                               41

 

3-2ساخت کاتالیست                                                                                               42

 

3-3راکتور بستر ثابت                                                                                            43

 

3-4مراحل انجام آزمایش                                                                                         44

 

فصل چهارم:بهینه سازی                                                                                          50

 

4-1بهینه سازی و نتایج                                                                                           51                   

 

4-1-1فشار جزئی هیدروژن                                                                                     52 

 

4-1-2دمای واکنش                                                                                                52

 

پایان نامه

4-1-3سرعت فضایی                                                                                             53

 

4-1-4نسبت هیدروژن به خوراک                                                                              53     

 

4-2بهینه سازی پارامترهای ساختاری                                                                         53

 

4-3بهینه سازی شرایط عملیاتی                                                                                60  

 

4-3-1بهینه سازی فشار                                                                                         60     

 

4-3-2بهینه سازی دما                                                                                             63

 

4-4سینتیک                                                                                                         64

 

4-5مدل سینتیکی واکنش های هتروژن                                                                        64

 

4-6مدل سینتیکی پیشنهادی                                                                                      66

 

4-7بررسی مدل های سینتیکی واکنش گوگرد زدایی هیدروژنی                                          66 

 

4-9نتایج آزمایش های راکتور انتگرالی                                                                       69

 

4-10بدست آوردن پارامترهای سینتیکی مدل                                                                 71

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                            73

 

5-1نتیجه گیری                                                                                                     74

 

5-2پیشنهادات                                                                                                       76

 

ضمائم                                                                                                                77

 

مشکلات نشت هیدروژن سولفید                                                                                 78

 

دستگاه توتال سولفور                                                                                             79

 

سولفورسنج فرآورده های نفتی                                                                                  80

 

یک مطلب دیگر :

منابع                                                                                                                 81

 

فهرست جداول

 

جدول1-1 :ترکیبات انواع بنزین                                                                                                          11

 

جدول1-2 :درصد وزنی اجزا                                                                                                         13

 

جدول1-3 :مقایسه بین درصد وزنی و حجمی بنزین سوپر و یورو4                                                           14  

 

جدول1-4 :مقایسه بین آلاینده ها در اردیبهشت 93                                                                                15 

 

جدول1-5 : مقایسه بین آلاینده ها در اردیبهشت92                                                                               16

 

             جدول 2-1:انواع کاتالیست و کاربردش                                                                                             28 

 

             جدول2-2:فاز فعال آهن و مولیبدن                                                                                                  33 

 

             جدول3-1 :وزن کاتالیست ها                                                                                                          45    

 

             جدول3-2 :شرایط آزمایش                                                                                                             45

 

             جدول4-1 :سطوح مورد بررسی                                                                                                     54   

 

             جدول4-2:طراحی آزمایش برای پارامترهای معرفی شده توسط روش تاگوچی                                            55

 

             جدول4-3 :آزمایشات اولیه برای بدست آوردن محدوده قابل کنترل شرایط آزمایش                           56             

 

             جدول4-4 :نتایج آزمایشات انجام شده برای بهینه سازی ساختاری کاتالیست                                                56

 

             جدول4-5 :نتایج حاصل از دو نرم افزار                                                                                           57

 

             جدول4-6 :نتایج حاصل از نرم افزار minitab                                                                                 58

 

             جدول4-7 :نتایج آزمایشات فشار  پس از آنالیز                                                                                    61

 

             جدول4-8 :نتایج آزمایشات سرعت فضایی پس از آنالیز                                                                        62

 

              جدول4-9 :نتایج آزمایشات دما پس از آنالیز                                                                                      63

 

              جدول4-10 :نمونه هایی از مدل سینتیکی                                                                                          67

 

             جدول4-11 :نتایج آزمایشات سینتیکی                                                                                               69

 

             جدول4-12 : سرعت مصرف تیوفن                                                                                               71

 

             جدول4-13 : پارامترهای ارائه شده توسط روش سیمپلکس به                                                                 72

 

            کمک نرم افزارsolverبراساس روش بهینه سازی نیوتنی

 

فهرست نموارها

 

نمودار4-1:مدل سازی نتایجMo با نرم افزار minitab                                                            59     

 

     نمودار4-2: مدل سازی نتایج Coبا نرم افزار minitab                                                             59

 

نمودار4-3: مدل سازی نتایجTiO2 با نرم افزار minitab                                                         60

 

نمودار4-4:تغییرات میزان تبدیل تیوفن                                                                                   70

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*