تحقيق – بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن به …

در این پژوهش تمامی عوامل موثر بر پیش بینی قیمت طلا، نسبت به عوامل موثر پیشین بررسی شد و بدین صورت نتیجه گیر‌ی شدکه دقت پیش بینی ها در صورتی که از عوامل بررسی شده در پژوهش استفاده کردیم نسبت…

بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن …

Gupta, G.K. (2006) “Introduction to Data Mining with case studies”. Prentice Hall of India, New Delhi Vol. 39, pp.611–۶۲۰Han J. and Kamber K.(2010) ,’Data Mining Concepts and Thechniques’, san Francisco: Morgan Kaufman Publications, inc.He, K., Xie, C., Chen, S. and…

پژوهش – بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن …

۴-۱۲-۲-محاسبات مربوط به ساختن مدل ARIMA با بررسی عوامل پیشین در این مرحله ابتدا مانایی(ایستایی) سری سنجیده می‌شود.برای اطمینان از مانایی سری، ازمون تعمیم یافته دیکی-فولر را خود نرم افزار اجرا می‌کند. اگر در سری مانایی وجود نداشته باشد آزمون…

بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن به کمک تکنیک‌های …

RMSE MAE R SQURE ۷۰۲۳٫۶۲ ۶۶۳۱٫۲۴۳ ۹۲٫۸ معادله رگرسیون به دست امده برابر با شکل ۴-۱۰-اولویت بندی فیلدهای منتخب توسط روش رگرسیون با استفاده از روش ورود متغیر Stepwise متغیر‌های مهم تاثیر گذار عبارتند از:میزان تقاضای چین،شاخص مصرف کننده در…

بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن به کمک …

جدول ۴-۱۶- مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون متد Stepwise با بررسی عوامل پیشین RMSE MAE R SQURE ۷۰۲۳٫۶۲ ۶۶۳۱٫۲۴۳ ۹۲٫۸ ۴-۱۲-پیش بینی با استفاده از روش سری‌های زمانی ARIMA در این قسمت،روش سری زمانی اریما،…