بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با مسئولیت پذیری در نوجوانان دختر

۲-۱-۶- نیازهای اجتماعی نوجوان. ۱۸ ۲-۲- تعریف خانواده وعملکرد آن. ۱۹ ۲-۲-۱-  خانواده و اهیمت آن. ۲۱ ۲-۲-۲-  ویژگی های خانواده. ۲۲ ۲-۲-۳- کارکردهای خانواده. ۲۴ ۲-۲-۴- انواع خانواده. ۲۴ ۲-۳- سبک های فرزند پروری. ۲۶ ۲-۳-۱- تاریخچه سبک های…

بررسی رابطه پنج عاملی شخصیت و گرایش تفکر انتقادی با نقش واسطه‌گری سلامت روانی در بین دانشجویان

۲-۵- ویژگی‌های ذهنی متفکر. ۱۹ ۲-۶- فعالیت‌های تشکیل دهنده تفکر انتقادی:. ۲۰ ۲-۷- خصوصیات تفکر انتقادی. ۲۱ ۲-۸- پنج نوع تکالیف نوشتاری برای تفکر انتقادی. ۲۱ ۲-۹- اهداف تفکر انتقادی. ۲۲ ۲-۱۰- مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی. ۲۲ ۲-۱۱- ارتباط…

بررسی توانایی ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در پیش بینی رشد پس از ضربه در افراد مبتلا به سرطان

۱-۱-۵-۲. مدل توصیفی–کنشی رشد پس از ضربه .۴۳ ۲-۱-۵-۲. رویکرد فرانظری فرد محور در مورد رشد پس از ضربه ۴۴ ۳-۱-۵-۲. رویکرد تکاملی- روانی- زیستی و اجتماعی در مورد رشد پس از ضربه۴۷ ۴-۱-۵-۲. ایلوژنی بودن یا واقعی بودن رشد…

بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش سطح افسردگی و بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲

ورزش و فعالیت بدنی۲۱ مسئولیت پذیری در مورد سلامت.۲۱ مدیریت استرس۲۱ رشد معنوی یا خود شکوفایی۲۱ دیابت نوع ۲.۲۱ تعاریف عملیاتی۲۲ افسردگی۲۲ سبک زندگی۲۲ تغذیه۲۳ ورزش و فعالیت بدنی۲۳ مسئولیت پذیری در مورد سلامت۲۳ مدیریت استرس.۲۳ رشد معنوی یا خود…

اثربخشی مشاوره گروهی تنظیم هیجانی و کارآفرینی بر توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شهرکرد

ب) پیشنهادات کاربردی ۱۰۶ ‌منابع و ماخذفارسی۱۰۷ منابع و ماخذ انگلیسی.۱۰۹ ضمائم۱۱۲ چکیده انگلیسی.۱۱۴ مقدمه توانمندسازی[۱] بی گمان یکی از مهم ترین وظایف دولت ها محسوب می شود. در کشورهای مختلف جهان بخش عظیمی از تحقیقات و منابع مصروف این حقیقت…

بررسی اثر بخشی آموزش فرزندپروری مثبت به مادران کودکان اوتستیک در کاهش مشکلات رفتاری فرزندان شان

۲-۲-۱ تعریف                                                                                      ۱۵ ۲-۲-۲ نشانگان اوتیسم                                                                            ۱۶ ۲-۲-۳ همه گیر شناسی                                                                           ۱۷ ۲-۲-۴ سبب شناسی                                                                               ۱۸ ۲-۲-۵ درمان                                                                                       ۲۰ ۲-۳- مشکلات رفتاری                                                                                     ۲۰ ۲-۳-۱ تعریف                                                                                     ۲۰ ۲-۳-۲ رفتار بهنجار و نابهنجار                                                                  ۲۲ ۲-۳-۳ قضاوت درباره مشکلات رفتاری کودکان                                             ۲۴ ۲-۳-۴…

اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانشجویان

۲-۵-۱-انواع افسردگی: ۱۷ ۲-۶-نظریه مکاتب در مورد افسردگی: ۲۵ ۲-۶-۱- نظریه های زیست شناختی: ۲۵ ۲-۶-۲- نظریات روان پویایی (روان تحلیل گری) ۲۹ ۲-۶-۳- نظریه های یادگیری ۳۱ ۲-۶-۴- نظریه های شناختی: ۳۲ ۲-۷-رویکرد های درمانی افسردگی ۳۳ ۲-۷-۱-روان درمانی…

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک کم توان ذهنی

۲-۴-۱فرضیه های فرعی.۸ ۵-۱اهداف پژوهش۹۱-۵-۱هدف اصلی.۹۲-۵-۱هدف فرعی.۹۶-۱تعریف نظری و عملیاتی متغیرها۱۰۱-۶-۱تعریف نظری۱۰۲-۶-۱تعریف عملیاتی متغیرها۱۲فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق۱-۲مقدمه.۱۴۲-۲مهارت های زندگی.۱۵۱-۲-۲تاریخچه مهارت های زندگی۱۵۲-۲-۲اهمیت مهارت های زندگی.۱۶۳-۲-۲اهداف آموزشی مهارت های زندگی.۱۷۴-۲-۲ده مهارت اصلی زندگی۱۷۵-۲-۲عناصر اصلی مهارت های زندگی.۱۹۳-۲خود آگاهی۲۰۴-۲مهارت ابراز…

اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش نشانه های هیجانی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

۲-۵-۱- قلمرو کارکردی.۳۳ ۲-۵-۲- قلمرو ساختاری۳۴ ۲-۶- حوزه علائم اختلال شخصیت مرزی.۳۵ ۲-۶-۱- علائم عاطفی.۳۶ ۲-۶-۲- علائم شناختی۳۷ ۲-۶-۳- علائم رفتاری و تکانشگری۳۸ ۲-۶-۴- علائم روابط بین فردی.۳۹ ۲-۷- سبب شناسی  BPD.40 ۲-۷-۱- دیدگاه روان تحلیلی.۴۱ ۲-۷-۲- رویکرد رفتاری.۴۲ ۲-۷-۳-…

پروپوزال تأثیر جهانی شدن بر رشد تروریسم در افغانستان

شماره : تاریخ تحویل: تاریخ بررسی:تصویب شد: اصلاح شود: اصلاح و در بورد مطرح شود: رد شد:موارد اصلاح/ دلایل رد:بورد بررسی دانشگاه در مورد پیش نویس ایراییه شده خواهان وارد نمودن اصلاحات ذیل برای تصویب موضوع میباشد .۱- ۲- ۳-۱-…