مقاله علمی با منبع : بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی و سلامت …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

۳-۷ روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در این پژوهش برای توصیف داده‌ها از آمار توصیفی و به‌منظور تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از آمار استنباطی (آزمون […]