جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

مقدمه روش تحقیق روش گردآوری اطلاعات روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری اطلاعات جامعه آماری حجم نمونه و روش نمونه‌گیری روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ۳-۱ مقدمه علم […]