بررسی تاثیر کار گروهی بر بهبود انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

زیربنای روانشناختی تدریس : از نظر روانشناختی، ریشه‌های روشهای‌فعال‌تدریس را می‌توان در مکاتب‌شناختی[۲۶] و سازنده‌گرایی[۲۷] جستجو نمود. این روشها دارای پشتوانه روانشناسی معاصر از قبیل نظریه تحول شناختی […]

بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

جدول ۳-۱ (پراکندگی سؤالات پرسشنامه) ۳-۴ روایی[۱۶] و پایایی[۱۷] ابزار اندازه‌گیری تحقیق در پژوهش حاضر از پرسش‌نامه محقق ساخته جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده گردیده است. این پرسش‌نامه […]