سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های ملت استان …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

سرمایه انسانیدانش و مهارتتجربه کاریتوانائی هالیاقت شغلیروحیه کاریانعطاف پذیریوفاداری کارکنانرضایت کارکنانیادگیریخلاقیتسرمایه رابطه ایروابط رسمیروابط غیر رسمیشبکه های اجتماعیشرکاءاتحاد و همبستگیعلائم تجاریاعتمادشهرت شرکتوفاداری مشتریالتزام مشتریشرایط مشترکتقسیم […]

مقاله علمی با منبع : بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

شکل ۲-۲: مدل مفهومیمرحله چرخه زندگی سازمانیمتغیرهای کنترلبخش صنعتسن شرکتاندازه شرکتجامعیتمشتری مداریچرخه زندگی سازمانی *سرمایه گذاری رابط خاصطراحی مدل کسب و کار موثرمحورطراحی مدل کسب […]

پژوهش – بررسی تاثیر کار گروهی بر بهبود انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

۷۴ نمودار۴-۲- میانگین انحراف استاندارد دو گروه…………………………………………. ۷۷ نمودار۵-۱-عوامل موثر بر روش تدریس …………………………………………….. ۸۵ نمودار ۵-۲- عوامل موثر بر انتخاب روش تدریس ………………………………. ۸۶ […]