بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

جدول ۳-۱ (پراکندگی سؤالات پرسشنامه) ۳-۴ روایی[۱۶] و پایایی[۱۷] ابزار اندازه‌گیری تحقیق در پژوهش حاضر از پرسش‌نامه محقق ساخته جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده گردیده است. این پرسش‌نامه […]