مقاله علمی با منبع : بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

شکل ۲-۲: مدل مفهومیمرحله چرخه زندگی سازمانیمتغیرهای کنترلبخش صنعتسن شرکتاندازه شرکتجامعیتمشتری مداریچرخه زندگی سازمانی *سرمایه گذاری رابط خاصطراحی مدل کسب و کار موثرمحورطراحی مدل کسب […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

مقدمه روش تحقیق روش گردآوری اطلاعات روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری اطلاعات جامعه آماری حجم نمونه و روش نمونه‌گیری روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ۳-۱ مقدمه علم […]

بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

جدول ۳-۱ (پراکندگی سؤالات پرسشنامه) ۳-۴ روایی[۱۶] و پایایی[۱۷] ابزار اندازه‌گیری تحقیق در پژوهش حاضر از پرسش‌نامه محقق ساخته جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده گردیده است. این پرسش‌نامه […]

بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

ایمنی بیمارکار تیمیهمکاری با همکارانمشارکت با مدیر بخشقبول ساعت اضافه‌کاریویژگی‌های شغلیفرایند درمانی مناسبپذیرشپیگیری روند درمانیتخصصگواهی‌نامه‌های تخصصیشرکت در کنفرانس‌هاانتشار مقالات تخصصیشکل ۲-۶- مدل اولمستد و همکارانش (۲۰۱۲)۲-۱۶-۴- […]

بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

پیامدهای ارزیابی تعیین و شناسایی موفق‌ترین و اعطای پاداش مالی به مدیران ارائه خدمات مشاوره به‌منظور بهبود مستمر و روزافزون فعالیت‌ها خروجی نظام کنترل عملکرد […]

فایل – بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

۱۲-عدم وجود بستر فرهنگی مناسب در شرایط کنونی کشور (رجب‌زاده و همکاران، ۱۳۸۴، ص ۵۳).۲-۱۲- عوامل مؤثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی۲-۱۲-۱- اندازه سازمانسامانه‌های پیچیده […]