پژوهش – بررسی تاثیر کار گروهی بر بهبود انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

۷۴ نمودار۴-۲- میانگین انحراف استاندارد دو گروه…………………………………………. ۷۷ نمودار۵-۱-عوامل موثر بر روش تدریس …………………………………………….. ۸۵ نمودار ۵-۲- عوامل موثر بر انتخاب روش تدریس ………………………………. ۸۶ […]