بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

ایمنی بیمارکار تیمیهمکاری با همکارانمشارکت با مدیر بخشقبول ساعت اضافه‌کاریویژگی‌های شغلیفرایند درمانی مناسبپذیرشپیگیری روند درمانیتخصصگواهی‌نامه‌های تخصصیشرکت در کنفرانس‌هاانتشار مقالات تخصصیشکل ۲-۶- مدل اولمستد و همکارانش (۲۰۱۲)۲-۱۶-۴- […]

بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

پیامدهای ارزیابی تعیین و شناسایی موفق‌ترین و اعطای پاداش مالی به مدیران ارائه خدمات مشاوره به‌منظور بهبود مستمر و روزافزون فعالیت‌ها خروجی نظام کنترل عملکرد […]