بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

پیامدهای ارزیابی تعیین و شناسایی موفق‌ترین و اعطای پاداش مالی به مدیران ارائه خدمات مشاوره به‌منظور بهبود مستمر و روزافزون فعالیت‌ها خروجی نظام کنترل عملکرد […]

فایل – بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

۱۲-عدم وجود بستر فرهنگی مناسب در شرایط کنونی کشور (رجب‌زاده و همکاران، ۱۳۸۴، ص ۵۳).۲-۱۲- عوامل مؤثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی۲-۱۲-۱- اندازه سازمانسامانه‌های پیچیده […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثر راهبردهایِ کنارآمدن با فشارِ روانی(بر اساسِ مدلِ لازاروس) بر میزانِ خودکنترلی و …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

۵-۳ نتیجه‌گیری و پیشنهادهای مبتنی بر فرضیات ۷۱۵-۴ پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی ۷۱۵-۵ موانع و محدودیت‌های تحقیق ۷۲منابع فارسی مورداستفاده: ۷۳فهرست منابع انگلیسی ۷۸ضمائم: ۸۰پیوست […]